M-1941 | Konsekvensutredning av landskap

5.3 Delområder

Bruk kunnskapen fra kartanalyser og feltbefaring til å dele inn utredningsområdet i delområder. Det er ikke nødvendig å dele opp mindre utbyggingsområder i delområder. Vis delområdene på et kart. 

Inndeling i delområder kan bidra til å systematisere utredningene, og gi bedre oversikt over utbyggingsområdet.  

Et utgangspunkt for inndeling er landskapstypene i NIN-landskap, og eventuelt landskapsregionene fra NIJOS til å supplere informasjonen.

Vær oppmerksom på at avgrensningene i NIN og NIJOS er overordnede og grovmaskede, og at det ofte er behov for justering av avgrensningen, eller dele et NIN-område inn i mindre delområder.  

Avgrensning av delområder må også vurderes i forhold til romlige forhold og landskapets skala eller arealbruk, for eksempel hvis det er tydelige landskapsrom på tvers av landskapstypen, og/eller det er mye bebyggelse i én del av område, mens en annen del av området ikke er bebygd.

Inndelingen er et utgangspunkt for befaring og bør ofte justeres i etterkant av denne.  

Delområdene bør være mest mulig enhetlige. Med enhetlig menes områder som har tilnærmet lik funksjon, karakter og visuell fremtoning. Beskriv kort bakgrunnen for delområdene, og illustrer dem på et kart.   

Det er en avveiingssak om det er hensiktsmessig å dele inn mindre utredningsområder i delområder.

Hvis det blir veldig mange delområder, kan det være hensiktsmessig å slå sammen delområder. Sammenslåing av lokaliteter skal alltid begrunnes.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid