M-1941 | Konsekvensutredning av landskap

5.4 Beskrivelse av landskapet (landskapskarakter)

Beskriv de forholdene som fanger opp hovedpreget i landskapet. Beskriv både topografien, landformene og vegetasjonen, men også arealbruk, bebyggelse og andre spor etter mennesker. Bruk oversikten i tabell 1 som et utgangspunkt for å beskrive landskapet i de enkelte delområdene. 

Tiltak vi gjør i landskapet kan påvirke landskapet i større eller mindre grad. Å beskrive landskapet (fastsette landskapskarakter) er derfor viktig for å kunne vurdere påvirkning.  

Det kan også være nødvendig å belyse romdannelser og landskapets skala.  

Nyttig informasjon kan hentes fra: 

Suppler informasjonen fra NIN og NIJOS med daterte flyfoto og foto, og eventuelle kart, landskapssnitt, eller annet egnet dokumentasjon som tilfører forståelse av landskapet. 

Landskapsregion (NIJOS) 

Landskapsregionene fra NIJOS er et nasjonalt referansesystem for landskap. Norge er delt inn i 45 landskapsregioner basert på store likhetstrekk i landskapet. Hver region har sin særegne karakter.

Formålet er å synliggjøre forskjellige hovedtyper av landskap slik at deres særegne kvaliteter kommer klarere fram.  

Landskapsregionene kan brukes for å gi en overordnet beskrivelse av landskapet, men må suppleres med annen informasjon (for eksempel fra befaring) for å gi en detaljert nok beskrivelse av utredningsområdet. 

Landskapstyper (NIN-landskap) 

NIN-landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon. NIN-landskap er et landsdekkende kartlag som deler landskapene inn etter grunntypenivå. De ulike grunntypene er knyttet til landskapstype, arealbruksintensitet, vegetasjonsdekke, jordbruksintensitet og våtmarkspreg. 

NIN-landskap gir en overordnet beskrivelse av landskapet, men må suppleres med annen informasjon (for eksempel fra befaring) for å gi en detaljert nok beskrivelse av utredningsområdet. 

Overordnede landskapstrekk (landskapskarakter) 

Landskapskarakteren gir en mer detaljert beskrivelse av landskapstypen. Landskapskarakteren settes i hovedsak på bakgrunn av NIN-landskap, NIJOS landskapsregioner og befaring.  

Landskapskarakteren beskriver landskapets innhold og sammenhenger, samt landskapets visuelle egenskaper. Beskrivelsen synliggjør også hva som skiller et landskap fra et annet. Formålet med å sette landskapskarakter er å beskrive hvordan landskapet oppfattes og hvordan det fremstår i dag. 

Bruk tabell 1 under som et utgangspunkt for å beskrive landskapet i de enkelte delområdene. Tabellen gir en oversikt over ulike forhold i landskapet, og omfatter både naturgitte og kulturelle forhold.

Tabellen er ment som en hjelp til å beskrive helheten, sammenhengene, og den visuelle fremtoningen i landskapet. Det er ikke nødvendig å fylle ut alle feltene i tabellen for å få en fullverdig beskrivelse.

Dette er de ulike forholdene du kan beskrive (tabell 1):

Forhold ved landskapet 

Beskrivelse 

Geologi, landformer og vannforekomster 

 

Landskapets hovedformer og småformer (topografi). Hav, kystlinjer, vann og vassdrag. 

Romlige forhold og skala 

Landskapsrom, landskapets dimensjoner og skala 

Distinkte naturelementer 

 

Framtredende landformer og landskapselementer. F.eks geologiske formasjoner, orienteringspunkter, enkeltstående særpregede trær, spesielle elvedrag mm. 

Natursammenhenger 

 

Natursammenhenger, f.eks. større naturpregede områder, blå-grønne strukturer i naturområder eller i bebygde områder og mot tilgrensende områder  

Vegetasjonsdekke og vegetasjonsbruk 

Mosaikk, mønstre og variasjon i vegetasjonen. Form- og strukturdannende vegetasjon. 

Vegetasjon med kulturelle eller historiske referanser 

Aktive naturprosesser 

F.eks. ras og skredaktivitet, endringer som følge av vann- og isbevegelser i landskapet. Vegetasjonsutvikling, naturlige suksesjoner. 

Jord- og skogbruk, tamreindrift, fiske og annen utmarksbruk 

Pågående rurale aktiviteter som preger landskapet; oppdyrking, tilplanting, rydding av nye beiter, etablering av samdrifter, havbruksanlegg osv. Skjøtsels- og driftsformer. 

Arealbruk  

 

Differensiering av bolig, næring, transformasjonsområder, parkområder, andre oppholdsarealer, omfang av infrastruktur som veg og gate. 

Brudd og overganger mellom de ulike områdene. 

Bebyggelsespreg 

Områdekarakter, gatestruktur, dimensjoner og variasjoner på bebyggelse, silhuettlinjer, bygde landemerker/landskapselementer, tekniske installasjoner og fremtredende bygninger.  

Historie og stedsidentitet 

 

Synlige kulturminner, kulturmiljø, tradisjonelle kulturlandskap, møteplasser osv. 

Historiske aktiviteter og bruk som har satt spor i landskapet gjennom tidene, som fjernet/nedfalls bebyggelse, og spor av ferdsel og opphold.  

Endret, fjernet, og/eller rester av fjernede naturelement, f.eks. gamle elvefar. 

Allment kjente kulturelle referanser lokalt og/eller nasjonalt. Litteratur, billedkunst, historiske hendelser, osv 

Landskapskarakter 

 

 

Tabell 1: Oversikt over forhold ved landskapet som kan brukes for å beskrive fremtoning, helhet og sammenheng i landskapet.

Du skal samtidig angi hvor stor betydning de ulike forholdene ved landskapet har for lanskapskarakter (stor, middels eller liten).

Last ned Tabell 1 med ekstra kolonne for å angi betydning for lanskapdkarakter her (word-fil):

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid