M-1941 | Konsekvensutredning av landskap

5.5 Sett verdi

Bruk verditabellen og verdikriteriene til å sette verdi på landskapet. Begrunn verdivurderingen. Vis hvilke verdikriterier fra verditabellen som er lagt til grunn for verdivurderingen.

Det er de kun opplistede verdikriteriene som kan brukes for å vurdere verdi. Forhold som omhandler verdi utover helhet, sammenhenger og visuell fremtoning skal ikke verdsettes i landskapsutredningen. Disse forholdene verdsettes i andre fagutredninger. Se kapittel 5.1.4 for mer informasjon om avgrensning mellom fagtema.

I tillegg viser verditabellen noen områder og landskap som allerede er allerede verdsatt i kraft av vernevedtak eller nasjonale registreringer:

  • Landskapsvernområder
  • Nasjonalparker
  • Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)
  • Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Disse områdene skal ikke verdsettes på nytt gjennom konsekvensutredningen.

Verdisetting som er gjort som del av landskapskartlegginger/-analyser på regionalt og kommuneplan nivå skal innarbeides, og eventuelle avvikende vurderinger begrunnes.

Verditabellen (tabell 2) har åtte verdsettingskriterier som brukes for å sette verdi:

5.5.1 Verditabell landskap

Bruk kriteriene i verditabellen for å sette verdi på delområdene. Bruk kriteriene så langt de er relevante. Tabellen skal fylles ut for hvert delområde. Bruk veiledningen under tabellen for å sikre rett forståelse av innholdet i hvert kriterium.

Tabellen lister opp kriteriene viser verdiene som kan finnes innenfor et delområde, og skal fange opp de helhetlige og de visuelle aspektene ved både naturgeografiske og kulturelle verdier. Kriteriene skal utdype og forsterke hverandre. Dersom ett kriterium får stor eller svært stor verdi, skal det være utslagsgivende for total score.

Dette betyr at kriteriene kun kan forsterke hverandre, men at kriterier med lav verdi ikke kan trekke ned høy verdi. For eksempel vil et landskap uten inngrep få en total verdi på svært stor, selv om det ikke er noen distinkte elementer i området. Stor verdi kan altså ikke trekkes ned i verdi. Den kan kun forsterkes av de andre kriteriene.

Dersom et delområde inneholder et allerede verdsatt område, for eksempel et verneområde, skal verdien for verneområdet brukes for hele delområdet. Alternativt bør verneområdet avgrenses som et eget delområde.

Tabell 2: Verditabell for landskap

Sett verdi på hvert delområde ved bruk av kriteriene i verditabellen.

Områder som er verdsatt - delområder som inneholder hele eller deler av følgende områder skal ha følgende verdi:

Les mer om disse kriteriene her:

Det er ikke anledning til å endre verdikategori. Eksempelvis kan ikke verdien av et verneområde reduseres fra svært høy verdi til høy verdi selv om området fremstår som noe forringet.

Utredningen bør imidlertid synliggjøre kvaliteten på området som vurderes. Vurder derfor verdien innenfor verdikategorien og beskriv om delområdet ligger i øvre eller nedre del avverdikategorien. Dette kan synliggjøres ved bruk av skyvelinjalen, hvor pilen markerer hvordan verdisettingen vurderes innenfor delområdet.

Verdisettingen skal alltid begrunnes. Forklar valg som er gjort og hva som har påvirket verdisettingen.

Last ned bildet uten pil for bruk i konsekvensutredning her:

Forklaring på verdiskalaen

Verditabellen er delt inn i en femdelt skala fra uten betydning til svært stor verdi.

5.5.2 Verdikart

Verdsett og fremstill alle delområder på et verdikart.

Verdikartet skal dekke influensområdet. A skal fargelegges i henhold til tabellen som viser anbefalt fargebruk på verdikart.  

  • Avgrensning av området: Markeres med sort, stiplet linje.
  • Uten betydning: Grå. R: 217, G: 217, B: 217
  • Noe verdi: Gul. R: 255, G: 254, B: 55
  • Middels verdi: Lys oransje. R: 254, G: 192, B: 45
  • Stor verdi: Oransje. R: 253, G: 112, B: 50
  • Svært stor verdi: Rød. R: 175, G: 15, B: 15

Gjør en konkret vurdering av hvor transparent fargen på det enkelte delområdet skal være.   

Bruk fortrinnsvis et gråtonekart som bakgrunnskart. Fargekart eller flyfoto vil påvirke fargefremstillingen til det enkelte delområdet, og det kan bli store avvik fra de opprinnelige fargekodene for verdi. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid