M-1941 | Konsekvensutredning av landskap

5.8 Presenter og oppsummer fagutredning

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilke konsekvenser utbyggingsforslaget vil ha for landskap.

Denne beskrivelsen brukes som utgangspunkt for å lage en sammenstilling av alle fagutredningene i et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen (se eget kapittel om sammenstilling av alle konsekvensutredningene).

Oppsummeringen må synliggjøre de viktigste momentene fra landskapstemaet, og må minimum inneholde:

  • kort beskrivelse av verdier
  • kort beskrivelse av påvirkning, og eventuelt hvilke tilpasninger og tiltak som er gjort i planen for å begrense negativ påvirkning
  • kort beskrivelse av konsekvens
  • rangering av alternativ
  • vurdering av usikkerhet, og eventuelt behov for ytterligere undersøkelser

5.8.1 Presentere/sammenfatte verdi, påvirkning og konsekvens

Gi en kort beskrivelse av hvilke verdier som er kartlagt, samt en oppsummering av landskapskarakteren. List opp de viktigste verdiene, og beskriv i hvilken grad de blir berørt.

Beskriv hvilke tiltak som er gjort for å unngå eller begrense miljøskade. Gjør rede for om tiltakene er tatt inn i planforslaget, eller om de kun er vist som forslag til skadereduserende tiltak.

Gi en kort beskrivelse av hvilken konsekvens tiltaket vil ha. Fokuser på de viktigste konsekvensene av tiltaket.

5.8.2 Rangere alternativer

Dersom det er flere alternative utbyggingsforslag, skal alternativene rangeres. I en slik rangering vurderes hvilket alternativ som gir minst negativ konsekvens for landskap. Rangeringen må begrunnes.

5.8.3 Vurder usikkerhet

Beskriv de viktigste kildene til usikkerhet og gjør rede for om det er usikkerhet ved kunnskapsgrunnlaget. Vurder også om det er behov for mer kunnskap, og eventuelt anbefale ytterligere undersøkelser.

I henhold til forskriftens § 22 skal det gis en beskrivelse av de viktigste usikkerhetsfaktorene ved utredningen.

Dersom det er usikkerhet knyttet til realisering av avbøtende tiltak skal dette også beskrives.

5.8.4 Skadebegrensende tiltak (som ikke er tatt inn i planen/søknaden)

Beskriv eventuelle avbøtende tiltak som er vurdert i utredningsprosessen, men som ikke er tatt inn i planen eller søknaden. Dette kan være tiltak som kan begrense, istandsette eller kompensere for negative virkninger, men som forslagsstiller ikke ønsker å fremme som en del av prosjektforslaget.

Slike tiltak kan likevel være viktige å synliggjøre, slik at høringsparter og myndigheter kan se hvilke tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene på landskap.

Beskrivelse av tiltak som ikke er tatt inn i planen/søknaden er kun en tilleggsvurdering. Tiltakene kan ikke legges til grunn for vurdering av konsekvens. Det er kun tiltak som er sikret gjennom planen/søknaden som kan legges til grunn for vurdering av påvirkning og konsekvens.

Overvåkningsordninger

I konsekvensutredningen bør det vurderes behov for overvåkningsordninger. Overvåking kan følge opp de vesentlige negative virkningene av en plan eller tiltak, og overvåke om:

  • virkningene blir som forutsatt,
  • de planlagte avbøtende tiltak virker,
  • det oppstår nye, uventede, virkninger

Det er opp til myndigheten å sette krav om overvåkningsordninger. Dette fremgår av forskriften § 29. Dersom myndigheten vurderer at virkningene av planen eller tiltaket skal overvåkes, må det stilles krav om overvåkning i bestemmelsene. Det må fremgå av bestemmelsene hvordan, og med hvilken frekvens overvåkningen skal gjennomføres.

5.8.5 Andre forhold som beslutningstaker bør kjenne til

Beskriv avslutningsvis hvilke andre forhold som beslutningstaker bør kjenne til, men som ikke har kommet frem i de øvrige kapitlene i utredningen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid