M-1941 | Konsekvensutredning av vannmiljø

2.7 Presenter og oppsummer fagutredning

Presenter konklusjonen fra fagutredningen på en lettlest måte.

Oppsummeringen skal brukes som utgangspunkt for å lage en sammenstilling av alle fagutredningene i et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen (se eget kapittel om sammenstilling av alle klima- og miljøtema).

Oppsummeringen må synliggjøre de viktigste momentene fra utredningen av vannmiljø, og må minimum inneholde:

  • kort beskrivelse av dagens tilstand for vannmiljøet (økologisk og kjemisk) og forekomst av naturtyper og arter i vann
  • kort beskrivelse av påvirkning,
  • kort beskrivelse av hvilke tilpasninger og tiltak som er gjort i planen for å unngå, begrense eller kompensere for negativ påvirkning (jf. tiltakshierarkiet)
  • kort beskrivelse av vurdering av forringelse av vannmiljøet og negative konsekvenser for naturtyper og arter i vann
  • rangering av alternativ
  • vurdering av usikkerhet, og eventuelt behov for ytterligere undersøkelser

Presenter/sammenfatt dagens tilstand og påvirkning

Gi en kort beskrivelse av dagens tilstand, inkluder informasjon om relevante kvalitetselement. Beskriv i tillegg forekomster av naturtyper og arter i vann.

Presenter vurdering av påvirkning og forringelse

Beskriv hvilke tiltak som er gjort for å unngå eller begrense negativ påvirkning. Gjør rede for om tiltakene er tatt inn i planforslaget eller søknaden, eller om de kun er vist som forslag til avbøtende tiltak.

Gi en kortfattet beskrivelse av om, og i hvor stor grad utbyggingsforslaget vil kunne medføre forringelse av noen av kvalitetselementene som inngår i økologisk eller kjemisk tilstand. 

Ranger alternativer

Ranger alternativene dersom det er flere alternative utbyggingsforslag. I en slik rangering skal det framgå hvilken betydning de ulike alternativene har for kvalitetselementene som inngår i økologisk og kjemisk tilstand og vilkårene i § 12. Rangeringen må begrunnes.

Presenter usikkerhet

Beskriv de viktigste usikkerhetsfaktorene ved utredningen. Dersom det er usikkerhet knyttet til realisering av avbøtende tiltak skal dette også beskrives.

Kravet om å gjøre rede for usikkerhet er omtalt i KU-forskriften § 22.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid