1.1 Hvem gjør hva i en konsekvensutredning?

Flere aktører har ansvar for å oppfylle juridiske krav til prosess og utredning i en konsekvensutredning.

Forslagsstiller er den som fremmer forslag om en plan eller et tiltak, som definert i § 4 i forskriften. Det er forslagsstiller som skal vurdere om planen eller tiltaket skal konsekvensutredes.

Ansvarlig myndighet er planmyndigheten for den aktuelle planen etter plan- og bygningsloven, og vedtaksmyndigheten for tiltak etter andre lover.

Forslagsstiller skal begrunne sin vurdering av KU-plikt og legge frem denne vurderingen for ansvarlig myndighet. Dette følger av KU-forskriften § 9. Denne vurderingen skal gjøres før oppstartsmøtet for planer etter plan- og bygningsloven og senest ved søknad om tillatelse for tiltak etter andre lover.

På bakgrunn av denne vurderingen skal ansvarlig myndighet beslutte om en plan eller tiltak er omfattet av forskrift for konsekvensutredninger.

 

Her er et overblikk over prosessen for konsekvensutredning av planer og tiltak. Du kan lese mer om de forskjellige stegene i denne veilederen:

< modell >

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid