1.2 Når må planen konsekvensutredes?

Noen planer skal alltid ha konsekvensutredning, mens andre kun skal konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Planer og tiltak som alltid skal ha konsekvensutredning

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes:

  • kommuneplanens arealdel
  • regionale planer, kommunedelplaner og områdereguleringer når de fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II
  • reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I
  • tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven

Dette følger av KU-forskriften § 6.

Det er ikke krav om konsekvensutredning for reguleringsplaner der tiltaket er tilstrekkelig konsekvensutredet i en tidligere reguleringsplan. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at området er utredet i kommuneplanens arealdel.

Veiledning rundt hvilke planer som omfattes av dette unntaket er beskrevet i punkt 1.6 i KDDs veileder om konsekvensutredning.

Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn:

  • reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II.
  • tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven.

Dette følger av KU-forskriften § 8.

Det er ikke krav om planprogram eller melding med utredningsprogram for disse planene eller tiltakene.

Hva er vesentlige virkninger for miljø eller samfunn?

For å vurdere om en plan eller tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, må du vurdere basert på: 

  • egenskaper ved planen eller tiltaket
  • Tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene
  • egenskaper ved virkningene

Dette følger av KU-forskriften § 10.

Veilederen "Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i forskrift om konsekvensutredninger" gir kriterier for å vurdere om planer eller tiltak får vesentlige virkninger og derfor skal konsekvensutredes.

veileder § 10 (regjeringen.no)

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid