1.3 Er det krav om plan- eller utredningsprogram?

Når du har konkludert med at en plan eller et tiltak skal konsekvensutredes, må du avklare om planen eller tiltaket har krav om planprogram eller melding med utredningsprogram.

Et planprogram brukes i forbindelse med planer etter plan- og bygningsloven. Det skal gjøre rede for

  • formålet med planarbeidet
  • planprosessen med frister og deltakere
  • hvordan befolkningen kan medvirke, spesielt grupper som vil bli særlig berørt
  • hvilke alternativer som vil bli vurdert
  • behovet for utredninger

En melding med utredningsprogram brukes når du planlegger et tiltak etter andre lovverk enn plan- og bygningsloven. Meldingen er en tidlig varsling av et planlagt prosjekt og skal beskrive prosjektet. Meldingen skal inneholde et forslag til utredningsprogram for hvilke tema tiltakshaver mener må utredes videre.

Planer og tiltak med krav til plan- eller utredningsprogram

Det er krav om planprogram eller melding om utredningsprogram for:

  • kommuneplanens arealdel
  • regionale planer, kommunedelplaner og områdereguleringer når de fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II
  • reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I
  • tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven

Dette følger av KU-forskriften § 6.

Du finner veiledning for hvordan du utarbeider planprogram og melding med utredningsprogram i del to av denne veilederen:

<lenke>

Planer og tiltak uten krav om plan- eller utredningsprogram

Det er ikke krav om planprogram for reguleringsplaner eller tiltak som er listet opp i vedlegg II til KU-forskriften:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10

Selv om planen eller tiltaket ikke har krav om planprogram eller utredningsprogram, kan det være hensiktsmessig å lage et detaljert varsel om oppstart av planen eller tiltaket.

Et plan- og utredningsprogram gir god oversikt over hva som skal utredes, og hvordan det skal gjøres. Høringsmyndighetene får dermed mulighet til å gi innspill på et tidlig tidspunkt i planprosessen og si i fra dersom de mener det er nødvendig med grundig utredning for enkelte tema.

Alle de andre kravene i KU-forskriften, slik som krav til prosess og metodikk i konsekvensutredningen, gjelder selv om planen eller tiltaket ikke har krav om planprogram eller melding med utredningsprogram.

Se del 3 for veiledning om innhold og metodikk for konsekvensutredninger for klima- og miljøtema:

< lenke >

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid