Villrein er en nordlig sirkumpolar art som lever i Europa, Asia, Nord-Amerika, Svalbard og Grønland.

På det norske fastlandet lever det villrein i fjellområdene i Sør-Norge, fra sørlige Trøndelag og sørover. Villrein er en ansvarsart for Norge.

Når er villrein relevant i arealplaner?

Villreinen har gjennom lang tid fått redusert sine leveområder, samtidig som den er avhengig av bestemte arealer og er sårbar overfor forstyrrelser. Kommunen må vurdere virkninger på villreinen ved arealplaner som tilrettelegger for tiltak og aktiviteter i og omkring villreinområder.

Overordnede føringer

Virkemidler

Virkemidler i arealplanleggingen omfatter arealformål, hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer. Det er kommunen som må vurdere hvilke virkemidler og kombinasjoner av virkemidler som er best egnet i hver enkelt plansak. Det er viktig å angi tydelig hvilke føringer som gjelder på hvert enkelt areal.

Føringer fra regional plan skal legges til grunn for kommunenes arealplanlegging. Det er viktig at kommunen ikke bare viser til den regionale planen, men at føringene innarbeides i kommunens egen arealplan og konkretiseres og tilpasses til kommunens situasjon.

Noen av de regionale planene for villrein gir råd eller føringer for bruk av virkemidlene i plan- og bygningsloven. Kommunene bør derfor undersøke om den regionale planen sier noe om konkrete løsninger og plangrep. 

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner

Arealformål

De fleste områdene som er viktige for villrein, er det naturlig å sette av til LNFR-områder (landbruks-, natur og friluftslivsområder) i kommuneplanens arealdel. Se plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 5. 

Hensynssone

For å markere at det skal tas særskilt hensyn til villreinen, kan kommunen velge å bruke hensynssone naturmiljø, jamfør plan- og bygningsloven § 11-8 bokstav c. Kommunen kan knytte retningslinjer for arealbruken til denne typen hensynssone.

Bestemmelser og retningslinjer

Kommunen kan fastsette generelle planbestemmelser til kommuneplanen for å ivareta villrein, ifølge plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 6. Til arealformålet LNFR kan kommunen vedta planbestemmelser for å regulere ferdsel i villreinens leveområder. Se plan- og bygningsloven § 11-11 nr. 6. For eksempel kan det være ønskelig å innskrenke ferdselen i kalvingsområder i bestemte perioder av året.

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner skal være i tråd med føringer om arealbruken gitt i kommuneplanen. Kommunen kan velge andre virkemidler eller kombinasjoner av virkemidler i en reguleringsplan enn det som er brukt i kommuneplanens arealdel. På dette plannivået har man flere virkemidler og flere mulige kombinasjoner. Et LNFR-område kan deles inn i underformål, som det også går an å kombinere. Kommunen kan også knytte planbestemmelser til hensynssoner som opprettes for å ta vare på miljøverdier, slik at disse blir et sterkere virkemiddel.

Kommunene bør undersøke om den regionale planen gir råd eller føringer om konkrete løsninger og plangrep i reguleringsplaner.

Arealformål

Hvis det planlegges utbygging nær områder som brukes av villrein, bør det brukes egne arealformål eller hensynssoner i reguleringsplanen for å ivareta hensynet til reinen. Leveområdene bør avsettes til LNFR (landbruks-, natur- og friluftslivsområder). Kommunen kan i tillegg bruke underformål naturvernområde. Se plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 5.

Vær oppmerksom på at det kan påløpe erstatning hvis et område reguleres til LNFR, underformål naturvern. Se plan- og bygningsloven § 15-3 første ledd.

Hensynssone 

Hensynssone naturmiljø kan videreføres fra kommuneplanens arealdel, eller opprettes for det området som omfattes av reguleringsplanen. Hensynssonen kan gå på tvers av arealformålene i planen.

Bestemmelser og retningslinjer

Kommunen kan knytte planbestemmelser til arealformålet LNFR. eller planbestemmelser eller retningslinjer til eventuell hensynssone villrein, etter plan- og bygningsloven §§ 12-6 og 12-7.

Det kan være behov for å begrense eller kanalisere ferdselen i områder der villreinen er sårbar for forstyrrelse. Et eksempel er om kommunen skal forby vinterbrøyting av veier på bestemte strekninger og i en bestemt tidsperiode. Kalvingsperioden er en spesielt sårbar periode, som det er viktig å ta hensyn til. Hjemmel for slike bestemmelser er plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1 og 2.

Villrein i planbeskrivelse

Ved offentlig ettersyn skal planen følges av en planbeskrivelse, som i tillegg til å omtale selve planen også skal beskrive miljøvirkninger. Det er alltid viktig å vurdere hvilke temaer som er relevante og hvilke forhold det er særlig viktig å få belyst. Det gjelder enten planen skal konsekvensutredes eller ikke.

Hensynet til villrein skal omtales hvis leveområdene blir berørt av planlagte tiltak. Områdene som reinen bruker, bør avgrenses på kart, og i planbeskrivelsen bør det gis en vurdering av hvordan planlagt ny arealbruk kan påvirke villreinstammen.

Villreinnemnda og villreinutvalget er viktige samarbeidsaktører. Kommunen bør ta kontakt med dem tidlig i planarbeidet. 

Villrein vil inngå i temaet naturmangfold i Miljødirektoratets veileder M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø. Veilederen er utarbeidet for planer der det er krav om KU, men råd og metoder kan også benyttes i planbeskrivelsen for andre planer. Omfanget av utredninger skal alltid tilpasses det som er beslutningsrelevant for saken.

Innsigelse og innslagspunkt

Miljøforvaltningens innsigelsespraksis er beskrevet i rundskriv T-2/16 fra Klima- og miljødepartementet. Det omtaler hvilke hensyn som er av nasjonal eller vesentlig regional interesse på miljøområdet, og som kan gi grunnlag for innsigelse. 

Statsforvalteren kan fremme innsigelse hvis et planforslag kommer i konflikt med viktige funksjonsområder for villrein. En innsigelse kan også relateres til at planforslaget kommer i konflikt med et naturområde som "i kraft av sin størrelse, urørthet, beliggenhet og sammenheng" er viktig blant annet for arealkrevende arter. Begge disse kriteriene står under avsnitt 3.6 Naturmangfold.

Kunnskapsgrunnlag og veiledning

Villrein

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid