Radon er et radioaktivt grunnstoff. Gassen er ikke giftig, men det har vist seg at høye konsentrasjoner i inneluft øker risikoen for lungekreft. Radon i hus skyldes lekkasjer fra grunnen. Årsaken kan være at berggrunnen er uranholdig, og at uranen brytes ned til radon. Også bygninger på masser med stor luftgjennomstrømning (permeabilitet) kan være uranutsatt. Stor gjennomstrømning av luft fører da til at naturlig forekommende radon lettere trekkes inn i hus.

Når er radon relevant i arealplanlegging?

Kunnskap om hvilke områder som er utsatt for radon er viktig når kommunen skal vurdere utbyggingsområder. Det er også grunnlag for å planlegge tiltak i utbyggingsfasen.

Overordnede føringer

Helse er et hensyn som skal ivaretas gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. I § 3-1 om oppgaver og hensyn står det blant annet at planer etter loven skal:

e) legge til rette for god forming av bygde omgivelse, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet

f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, ...

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, som kommunen skal følge opp i sin arealplanlegging. En av forventningene er at:

  • Kommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god psykisk og fysisk helse i planleggingen.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023

Virkemidler

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan

Det er viktig å vurdere hvor man plasserer framtidige utbyggingsområder. Enkelte områder kan være så utsatt for radon i bygninger at de ikke bør legges ut til utbyggingsområde.

Radonutsatte områder kan markeres som hensynssone etter plan- og bygningsloven § 11-8 bokstav a, sikrings-, støy- og faresone. Det må angis at det er radon som er fareårsak.

I radonutsatte områder bør kommunen stille krav om nærmere undersøkelser i reguleringsplan før et område bygges ut. Kommunen kan her bruke plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 8, om generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel om forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid. Bestemmelsen gir også hjemmel til å kreve miljøoppfølging og overvåking.

Se hvordan dette gjøres i Kommunal- og distriktsdepartementets veiledning for reguleringsplan:

Reguleringsplan

Reguleringsplaner skal være i tråd med føringer om arealbruken gitt i kommuneplanen. Kommunen kan velge andre virkemidler i en reguleringsplan enn det som er brukt i kommuneplanens arealdel. Faresonen (hensynssonen) kan videreføres fra kommuneplanen etter § 12-6 om hensynssoner i reguleringsplaner, eller kommunen kan velge andre måter for å videreføre kravene i kommuneplanen.

I reguleringsplan kan det stilles krav om bygningsmessige, radonforebyggende tiltak i byggesak. Plan- og bygningsloven § 12-7 gis rammer for å fastsette bestemmelser som angir nærmere vilkår for bruk / utbygging av et areal, eller forbud mot etablering av bestemte tiltak. Se for eksempel nr. 2, 3 og 12.

Les mer i i Kommunal- og distriktsdepartementets veiledning for reguleringsplan:

Ved å ta hensyn til radon i byggeprosessen og gjøre forebyggende tiltak, vil man som regel kunne hindre at radon trenger inn i et bygg. Byggteknisk forskrift stiller krav til radonkonsentrasjonen i bygninger med rom for varig opphold. Radonmembran i grunnen er ett av flere forebyggende tiltak.

Radon i planprogram

Kommunen stiller krav til hva som skal være med i planprogrammet. Fare for konsentrasjoner av radon i hus skal utredes når det er relevant for beslutningen. Omfanget og metoden må konkretiseres så godt som mulig. Dokumentasjon av radonfaren og hvordan den er fulgt opp bør framgå av planbeskrivelsen. Helserisiko i forbindelse med radon kan også omtales i planbeskrivelsen.

Kunnskapsgrunnlag og veiledning

Strålevernet har gitt ut denne publikasjonen til hjelp i vurderingen om et område er radonutsatt:
Straleverninfo radon i arealplanlegging.pdf

Krav til bygg

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til at nye bygg skal ha radonnivåer under 200 Bq/m3, i tillegg til krav om visse forebyggende radontiltak. Direktoratet for byggkvalitet har gitt ut veileder til forskriften, der radon er omtalt i punkt 13-5.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid