Kommunen bør legge til rette for at folk velger klimavennlig transport, slik at vi får et samfunn med lave utslipp av klimagasser. 

Når er klimavennlig lokalisering relevant i arealplanlegging?

Klimavennlig lokalisering handler om å få til kompakt utbygging og å satse på knutepunkter og utbygging langs kollektivakser. Dette er viktige forutsetninger for at klimavennlig transport skal bli et foretrukket transportalternativ.

Beslutninger om hvor næringsvirksomhet, boliger og infrastruktur lokaliseres og hvordan det utformes, får betydning for samfunnet i lang tid framover.

De overordnene rammene for lokalisering av ny utbygging avklares i kommuneplanens arealdel. Spørsmålet om klimavennlig lokalisering er derfor viktig på dette plannivået. For å utnytte potensialet som ligger i klimavennlig lokalisering, er det imidlertid viktig å følge opp temaet i planer på mer detaljert nivå, ned på planbestemmelser til en reguleringsplan.

Klimavennlig lokalisering er vanligvis en god strategi også for å ta vare på mest mulig ubebygd areal. Konsentrert utbygging sammen med tilrettelegging for bruk av klimavennlige transportformer, vil i sum føre til at mindre areal tas i bruk til utbyggingsformål. Dette er viktig for å ivareta andre viktige miljøinteresser, som karbonrike arealer, natur, og produktivt landbruksareal.

Store utfordringer med å begrense biltrafikken gjør at utbyggingsmønster, senterstruktur og transportsystem bør diskuteres innenfor et interkommunalt eller regionalt plansamarbeid. En omforent regional plan vil angi overordnede prioriteringer for arealbruken, men for at de skal være juridisk bindende, må planen følges opp med vedtak i hver enkelt kommune.

En temaplan for knutepunkt- og sentrumsutvikling kan være et nyttig verktøy. Kommunen kan bruke en slik plan til å følge opp regionale føringer og avklare på hvilken måte man skal bygge opp tettstedene i egen kommune.

Det er viktig at kommunen samarbeider med transportetatene, slik at arealplanlegging og tilrettelegging av kollektivtilbud ses i sammenheng. Et godt tog-, rutebåt- eller busstilbud er viktig for at innbyggerne skal velge bort privatbil.

Utvikling av kompakte tettsteder blir en nødvendig strategi i regioner av landet med en økende befolkning. Men også i mindre tettsteder bør det være et mål å bygge slik at en god del transport kan foregå uten bruk av privatbil.

I omlandskommunene til de større byene bør tettsteder og kollektivknutepunkter utvikles slik at de får et mer bymessig preg, med økt fortetting og høyere hus. I en del kommuner kan dette være en uvant tenke­måte, hvis man er vant til å planlegge for relativt spredt småhusbebyggelse og har hatt lite fokus på tettstedsutvikling.

Samtidig er det viktig å ivareta gode boforhold. Det handler om fravær av skadelig støy og luftforurensning, og tilstedeværelsen av små, grønne lunger, sammenhengende grønnstruktur og bynære friluftsområder. Det kan derfor oppstå både utfordringer og dilemmaer i arbeidet med å ivareta en klimavennlig lokalisering.

Overordnede føringer

Virkemidler

Overordnede føringer tilsier at utbyggingsområder og infrastruktur skal lokaliseres, og etter hvert utformes, slik at innbyggerne velger andre transportformer enn privatbil – altså kollektivtransport, sykkel eller gange.

Virkemidler i arealplanleggingen omfatter arealformål, hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer. Ut over vedtak om hvor de forskjellige funksjonene skal lokaliseres, er det særlig virkemidlet bestemmelser som er egnet til å stimulere til bruk av klimavennlige transportformer. Kommunen må selv vurdere hvilke virkemidler og kombinasjoner av virkemidler som er best egnet i hver enkelt plansak. Det er viktig å angi tydelig hvilke føringer som gjelder på hvert enkelt areal.

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner

Hovedgrepene for å styre arealbruken i en klimavennlig retning tas på kommuneplannivå. Det er her kommunen vedtar utbyggingsstruktur og gjennom det legger rammer for hva man kan oppnå ved senere regulering. 

Generelle planbestemmelser

Kommunen kan knytte planbestemmelser til kommuneplanens arealdel for å legge til rette for kollektivtransport, sykkel og gange, og for å begrense bruken av privatbil. Dette kan gjøres på flere måter. Kommunen kan for eksempel stille krav om at gang- og sykkelforbindelser eller tilrettelegging for kollektivtransport skal være gjennomført før et nytt boligområde kan ferdigstilles. Se plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 4 om rekkefølgekrav. Andre virkemidler er å tilrettelegge for sykkelparkering og begrense parkeringsmuligheter for bil. Dette kan gjøres gjennom å fastsette planbestemmelser for parkering, etter plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 5. Det kan stilles krav om et maksimum antall parkeringsplasser for bil i tilknytning til arbeidsplasser og boliger. Likedan kan det stilles krav i planbestemmelser om at det skal tilrettelegges for sykkel­parkering ved bedrifter.

Kommunen kan også stille krav om utnyttelsesgrad, antall etasjer eller andre forhold som sikrer god utnyttelse av de bebygde arealene, for eksempel for sentrumsnær bebyggelse. Se plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 5.

Generelle planbestemmelser kan gjelde for hele kommunens areal eller enkelte, spesifiserte områder. 

Reguleringsplaner

Reguleringsplanene skal følge opp føringer gitt i kommuneplanen og sørge for at kravene blir ivaretatt på en god måte. På dette mer detaljerte planleggingsnivået er det viktig å sørge for at gang- og sykkeltraseer får en god utforming og reelt blir foretrukne alternativer.

Klimavennlig lokalisering i planbeskrivelse

Ved offentlig ettersyn skal planen følges av en planbeskrivelse, som i tillegg til å omtale selve planen også skal beskrive miljøvirkninger. Det er alltid viktig å vurdere hvilke temaer som er relevante og hvilke forhold det er særlig viktig å få belyst. Det gjelder enten planen skal konsekvensutredes eller ikke.

Planbeskrivelsen for kommuneplanen bør få fram om planen følger kravene til lokalisering av ny utbygging gitt i statlige planretningslinje for samordenet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det gjelder for eksempel om ny utbygging fremmer kompakte byer og tettsteder med korte avstander mellom ulike gjøremål, og om potensialet for fortetting er utnyttet før nye utbyggingsområder tas i bruk. Regionale planer for areal og transport gir en konkretisering av hvordan de statlige planretningslinjene skal forstår lokalt, for eksempel hvilke tettsteder som skal videreutvikles. Planbeskrivelsen bør få fram om planen bygger opp under de regionale føringene. 

Kommunen kan sette opp kriterier slik at alternative lokaliseringer av utbygging kan sammenlignes. Eksempler på kriterier er avstand fra et planlagt boligområde til tettsted, til kollektivknutepunkt og til nærmeste holdeplass for kollektivtransport.

Endringer i trafikk- eller transportmønster er ett av tre deltemaer som tas opp under klimagassutslipp i Miljødirektoratets veileder M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø. Veilederen er utarbeidet for planer der det er krav om KU, men råd og metoder kan også benyttes i planbeskrivelsen for andre planer. Omfanget av utredninger skal alltid tilpasses det som er beslutningsrelevant for saken.

Innsigelse og innslagspunkt

Miljøforvaltningens innsigelsespraksis er beskrevet i rundskriv T-2/16 fra Klima- og miljødepartementet. Her omtales hvilke hensyn som vurderes å være av nasjonal eller vesentlig regional interesse på miljøområdet, og som kan gi grunnlag for innsigelse.

Både statsforvalteren, fylkeskommunen og transportetatene har myndighet til å fremme innsigelse hvis arealplanen avviker fra statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det har vært reist flere innsigelser til lokalisering av nye boligområder med dette som utgangspunkt. Det har også vært reist innsigelse til kommunale parkeringsbestemmelser.

Forholdene som kan gi grunnlag for innsigelse på dette temaet, er listet opp i rundskrivet, punkt 3.4. 

Kunnskapsgrunnlag og veiledning

Faglige råd fra regionale planer for areal og transport

Kommunene kan finne god faglig veiledning i de regionale planene for areal og transport. Det kan være verdt å studere analysene og prinsippene i disse planene – uavhengig av hvilken geografisk region de dekker – for å se hva som kan være relevant for eget område.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid