Mål

Beregne årlige tilførsler av fosfor og nitrogen til norske kystområder fra ulike kilder. Beregningene er utført ved bruk av beregningsmodellen Teotil.

Datagrunnlaget kommer fra nasjonale registre:

  • utslippsdata fra kommunal avløpssektor (tilrettelagt av SSB)
  • utslippsdata fra industribedrifter (levert av Miljødirektoratet)
  • produksjonsdata fra fiskeoppdrett (tilrettelagt av Fiskeridirektoratet)
  • utslippsdata fra jordbruket (basert på tapskoeffisienter utarbeidet av Nibio)

Modellen ble første gang utviklet av Norsk institutt for vannforskning (Niva) på oppdrag fra nåværende Miljødirektorate i 1994. Den ble opprinnelig laget i forbindelse med utarbeidelsen av Nordsjøplanen i 1990-1991 for å følge opp  reduksjonsmålet om 50 prosent mindre menneskeskapte tilførsler av næringssalter til kyststrekningen fra svenskegrensa til Lindesnes, definert som problemområde for eutrofiering i Ospar.

Modellen er senere videreutviklet flere ganger. Tidsserien er tilbake til 1990.

Dette bruker vi dataene til

Beregnete tilførselsdata blir rapportert årlig til Ospar via elveovervåkingsprogrammet. Data brukes blant annet i trendanalyser for tilførsler fra alle europeiske land som grenser til Nord-Atlanteren.

Hvor finnes data

Tilførsler av fosfor og nitrogen til hele norskekysten fordelt på kilder er presentert på Miljøstatus.

Publikasjoner

Det blir publisert årlige datarapporter. Publikasjonene går tilbake til 2002.