Overvåkingen gir økt kunnskap om tilstand og utvikling i skogvernområdene. Dette er viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å verne en representativ del av Norges skoger og for å sikre ivaretakelse av naturmangfoldet i verneområdene.

Skogen er svært viktig for mange arter og om lag halvparten av de truede artene finnes her, i tillegg finnes flere truede naturtyper. Vern av skog er et viktig virkemiddel for å ta vare på dette naturmangfoldet.

Mål: Overvåkingen gir arealrepresentative data for tilstandsutvikling i norske skogvernområder

Programperiode: Overvåkingen startet opp i 2012 og gjennomføres i 5-årige omløp. Vi er nå inne i overvåkingsomløp nr. 3.

Hvor overvåker vi? Overvåkingen gjennomføres i naturreservater og nasjonalparker hvor skogen er vernet mot hogst.

Slik overvåker vi: Overvåkingen er koordinert med Landsskogtakseringens overvåking som følger et representativt utvalg av all skog i Norge. Det er de samme parametere som registreres innenfor og utenfor verneområder. Vi får dermed grunnlag for å sammenligne tilstand og utvikling for vernet og ikke-vernet skog.

Publikasjoner:

Hylen, G., Granhus, A., Eriksen R. Arealrepresentativ overvåking av skogvernområder gjennom landsskogtakseringen. Rapport fra takseringen utført i femårsperioden 2012-2016. NIBIO rapport Vol 4. Nr 170.  M-921 2018.

Svensson, A., Eriksen R., Hylen G. og Granhus A. Arealrepresentativ overvåking av skogvernområder gjennom Landsskogtakseringen. Landsskogtakseringen 2017-2021. NIBIO rapport vol 9. Nr. 13. 2023. M-2481-2023

Dette bruker vi dataene til: Overvåkingen gir viktig informasjon om status og utvikling i vernet skog. Dette er kunnskap som er viktig i det pågående skogvernarbeidet og i forvaltning av verneområder med skog. Overvåkingen bidrar videre med opplysninger om måloppnåelsen av nasjonale miljømål.