Bestanden av hubro har gått betydelig tilbake i store deler av utbredelsesområdet i Norge de siste hundre årene. I dag er den kategorisert som sterkt truet (EN) i den norske rødlista.

Kartlegging og overvåking av hubro er nedfelt som en vesentlig del av handlingsplan for hubro (2009) og i foreløpig revidert utgave av planen (2015).

Mål

Målsetning for programmet er å følge bestandsutviklingen for hubro i et representativt utvalg av territorier.

Programperiode

Følger i hovedsak handlingsplanene.

Hvor overvåker vi

Overvåkingen foregår i seks delområder: Nord-Østerdal, Vestfold-Telemark, Agder, Høg-Jæren,  Øygarden og Helgelandskysten

Slik overvåker vi

Overvåkes i hovedsak med automatiske lytteposter. Disse gir data på om territoriene er i bruk og data for ungeoverlevelse. (data for voksenoverlevelse må fases inn for å gi best mulig oversikt over bestandsutvikling).

Publikasjoner

Det reviderte overvåkingsopplegget ble igangsatt i 2020 og rapporteres i NOF sin rapportserie.

Dette bruker vi dataene til

Overvåkingsdataene brukes som støtte til å gjennomføre tiltak som omtales i artens handlingsplan.

Hvor finnes data?

Overvåkingsdataene lagres i Rovbase - hubromodul.