Overvannshåndtering er lokal disponering, trygg bortledning og eventuelt behandling av overvann. Formålet er å ivareta sikkerhet mot skade på helse, miljø og infrastruktur, og samtidig ivareta overvannet som ressurs.

Miljødirektoratet har i samråd med NVE laget denne prosessveilederen for å hjelpe kommunene å få oversikt over regelverket knyttet til håndtering av overvann. Miljødirektoratet skal ha oversikt over regelverket for overvann og bidra til å samordne veiledning fra sektormyndighetene. NVE skal bistå kommunenes arealplanarbeid med å forebygge skade fra overvann knytta til vannmengder. Målet er å bidra til god håndtering av overvann i kommunen.

  1. 1 Skaff deg oversikt over dine plikter Kommunens plikter som gjelder for håndtering av overvann
  2. 2 Avklar målsetting og risikoaksept Kommunens mål for overvannshåndtering
  3. 3 Kartlegg risiko for skade og beslutt behov for tiltak Kommunen må skaffe kunnskap om urban flom og skred
  4. 4 Vurder fare for forurensning og beslutt tiltaksbehov Kommunen må skaffe kunnskap om fare for farlige stoffer, lukt og forsøpling
  5. 5 Legg helhetlig overvannshåndtering til grunn for tiltak Beslutt hvilke tiltak som skal gjennomføres
  6. 6 Gjennomfør tiltak i plan Bruk virkemidler i plan
  7. 7 Gjennomfør tiltak i bebygde områder Bruk hele virkemiddelapparatet fra regelverk til informasjon
  8. 8 Finn finansiering Forskjellige overvannstiltak åpner for ulike former for finansiering
  9. 9 Følg opp måloppnåelse Tilsyn, ansvar, oppfølging og erstatning for skader

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid