Overvannshåndtering er lokal disponering, trygg bortledning og eventuelt behandling av overvann. Formålet er å ivareta sikkerhet mot skade på helse, miljø og infrastruktur, og samtidig ivareta overvannet som ressurs.

Miljødirektoratet har laget denne prosessveilederen for å hjelpe kommunene å få oversikt over regelverket knyttet til håndtering av overvann. Målet er å sikre god håndtering av overvann i kommunen. Det legges spesielt vekt på god vannkvalitet.

Vi viser til NVE for faglig støtte i arealplanarbeidet for å forebygge skade fra overvann knyttet til vannmengder (vannkvantitet).

  1. 1 Skaff deg oversikt over dine plikter Kommunens plikter som gjelder for håndtering av overvann
  2. 2 Avklar målsetting og risikoaksept Kommunens mål for overvannshåndtering
  3. 3 Vurder fare for skade på byggverk og beslutt tiltak Kommunen må skaffe kunnskap om urban flom og skred
  4. 4 Vurder fare for forurensning og beslutt tiltaksbehov Kommunen må skaffe kunnskap om fare for farlige stoffer, lukt og forsøpling
  5. 5 Legg treleddstrategien til grunn for tiltak Beslutt hvilke tiltak som skal gjennomføres
  6. 6 Gjennomfør tiltak i plan Bruk virkemidler i plan
  7. 7 Gjennomfør tiltak i bebygde områder Bruk hele virkemiddelapparatet fra regelverk til informasjon
  8. 8 Finn finansiering Forskjellige overvannstiltak åpner for ulike former for finansiering
  9. 9 Følg opp måloppnåelse Tilsyn, ansvar, oppfølging og erstatning for skader

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid