Forvaltningsmyndighetenes ansvar

Forvaltningsmyndighet for et verneområde er alltid delegert til en av disse fire aktørene:

  • statsforvalteren
  • nasjonalpark- eller verneområdestyre
  • kommunen
  • sysselmesteren på Svalbard

Her finner du en oversikt og beskrivelse av forvaltningsmyndighetens primære ansvarsoppgaver, og lenker til mer detaljert veiledning.

I forbindelse med skjøtsel, tilrettelegging og annen aktivitet i felt er dialog med Statens naturoppsyn (SNO) viktig for å sikre en effektiv forvaltning.

Merk at detaljert veiledning videreutvikles etter hvert som nye behov oppstår.

Spesielle oppgaver for statsforvalteren

Statsforvalteren har følgende spesielle oppgaver knyttet til verneområder:

  • Ansvar for å gjennomføre verneprosess ved opprettelse av nye verneområder, iht. Saksbehandlingsregler ved opprettelse av verneområder (Rundskriv T1/15).
  • Gjennomføre prosesser som gjelder forskriftsendringer og grenseendringer for gjeldende verneområder og sende tilrådning til Miljødirektoratet.
  • Administrere den digitale avgrensningen for alle datasett knyttet til verneområder i eget fylke, og sørge for at disse er oppdatert i Naturbase:

Ved oppdatering leveres data ved hjelp av følgende verktøy: