De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider:

Hvilke andre regler som gjelder for å fly droner i naturen, avhenger av hvor du befinner deg.

Det første du må gjøre når du ønsker å fly drone i naturen, er å undersøke om området ligger i et verneområde.

Finn området på kartet under. Hvis området er markert, er det et verneområde. Trykk på markeringen for å se om det er en nasjonalpark, et naturreservat eller et annet verneområde.

Åpne kartet i eget vindu her:

Finn området i kartet

Fly drone utenfor et verneområde

Områder uten markering i kartet over, er ikke vernet.

Utenfor verneområder må du likevel sørge for at droneflygingen ikke fører til forstyrrelser for eksempel for fugle- eller dyreliv i området du flyr.

Det følger av aktsomhetsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 6, som sier at enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet.

Regler for droner i verneområder

Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Det er verneverdiene i området som avgjør hvilke regler som gjelder.

Du finner verneforskriftene ved å klikke på områder markert som verneområde i kartet over. I dialogboksen som åpner seg, klikker du på navnet til verneområdet. Da åpnes en side med detaljert informasjon om verneområdet og du finner også verneforskriften som gjelder for verneområdet.

For å kunne fly drone i verneområder hvor dette er forbudt, må du først ha fått tillatelse fra forvaltningsmyndigheten for verneområdet.

Her får du noen hovedregler for droner i ulike typer verneområder:

I nasjonalparker og større landskapsvernområder er droner forbudt

Som hovedregel er bruk av droner forbudt i nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene. Dette er både av hensyn til dyrelivet, og av hensyn til friluftsliv og forstyrrelser.

Reglene om droner i verneområder skiller ikke mellom flygning for rekreasjon/hobby eller kommersielt bruk.

Der droneflyging er forbudt, vil forbudet både omfatte å ta av og lette fra området, og å fly inn i verneområdet.

I naturreservater kan droner være forbudt

Det er forbudt å fly droner i mange naturreservater. Forbudene er gjerne i områder som er viktige for fugleliv, og hvor droner vil være forstyrrende.

Det er viktig at du sjekker hva verneforskriften sier om droneflyving før du flyr i slike verneområder. Hvis det i forskriften står at modellfly o.l. er forbudt, er også droner forbudt.

Klikk på det aktuelle verneområdet i kartet over. I dialogboksen som åpner seg, klikker du på navnet til verneområdet. Der finner du lenke til verneforskriften som gjelder for området.

Unødige forstyrrelser er uansett forbudt

Droneflyging som fører til en unødig forstyrrelse av dyrelivet i området, er alltid forbudt i naturreservater.

En unødig forstyrrelse vil for eksempel være å forstyrre fugler mens de hekker, raster, samles i flokker og lignende. Et annet eksempel er forstyrrelse av villrein i kalvingsperioden.

Ferdselsforbud i bestemte tidsperioder

Noen verneområder har ferdselsforbud i bestemte tider av året. I disse periodene er det forbudt å ferdes i området. Ferdselsforbudet er satt for å unngå forstyrrelse av dyrelivet. Å fly drone inn i et verneområde i ferdselsforbudstida vil kunne være forstyrrende, og dermed forbudt. Dette gjelder selv om droneflyging ikke er nevnt i verneforskriften.

Se hvilke områder dette gjelder her:

Marine verneområder og mindre landskapsvernområder

I marine verneområder og mindre landskapsvernområder, er det ikke egne regler for bruk av droner.

Likevel grenser disse verneområdene ofte helt inntil nasjonalparker, naturreservat og andre verneområder. Derfor er det viktig å ha god oversikt over mulige forbud i nærheten av der du tenker å fly med drone.

Søke om tillatelse til å fly drone

Hvis du ønsker å fly drone i et verneområde hvor det er forbudt, må du først søke om tillatelse.

Søknaden må inneholde

  • formålet med droneflygningen
  • i hvilket område du ønsker å fly
  • i hvilken tidsperiode du ønsker å fly

Søknaden skal sendes til forvaltningsmyndigheten for det verneområdet du ønsker å fly i.

I nasjonalparker må du søke til nasjonalparkstyret:

For alle andre verneområder, finner du riktig forvaltningsmyndighet ved å klikke på verneområdet i kartet, og så klikke på navnet på verneområdet.

Slik behandles saken

Forvaltningsmyndigheten for verneområdet vil vurdere om droneflygningen vil kunne påvirke verneverdiene i området i det tidsrommet du søker om å fly.

Hvis du får en tillatelse, kan du få visse vilkår for tillatelsen. Du kan for eksempel få tillatelse for kun en viss tidsperiode eller et bestemt område.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid