Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter

Høringsnummer
2020/15675
Frist
12.06.2021
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
12.03.2021

Miljødirektoratet foreslår endringer av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (avfallsforskriften). 

Forslaget innebærer et nytt krav til skriftlig samtykke til henting av EE-avfall fra mottak, og en tilhørende plikt for forhandler og kommune om å sørge for skriftlig samtykke der EE-avfall hentes av andre enn godkjent returselskap. Dersom samtykke gis til en aktør som driver med forberedelse til ombruk (ombruksaktør), er det ytterligere krav til dokumentasjon som skal sikre at EE- avfall bringes til et lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning.

Videre foreslår vi å presisere kravene til forsvarlig oppbevaring av EE-avfall for forhandler og kommune, og et nytt krav om at forhandler og kommune skal sette opp plakater om at EE-avfall ikke kan fjernes uten samtykke. Det vil nå være tydeligere beskrevet hva som kan være konkrete tiltak for å forhindre at EE-avfall kommer på avveie og at forhandler har en fleksibilitet når det gjelder valg av tiltak. Forutsetningen er at valg av tiltak er tilstrekkelig for å sikre at EE-avfall ikke havner på avveie. Miljødirektoratet foreslår i tillegg flere andre presiseringer av plikter som allerede er satt i forskriften, som skal sikre oppdatert og korrekt begrepsbruk og krav som er tilpasset det nye produsentregisteret (Produsentansvar) for EE-avfall.

De foreslåtte forskriftsendringene skal hindre at EE-avfall kommer på avveier fra mottak for slikt avfall, og vil bidra til å redusere en viktig kilde til EE-avfall som eksporteres ulovlig i dag. Den mest omfattende endringen er krav til samtykke for å kunne hente EE-avfall fra mottak. Vi anser nytten av dette kravet som betydelig større enn kostnadene. Kostnadene vil i stor grad ramme aktører som i dag bidrar til at EE-avfall kommer på avveie og blir eksportert ulovlig, som følge av ikke tilstrekkelig sikring av avfallet og at useriøse aktører har tilgang til EE-avfall. 

Høringsnotatet Miljødirektoratet har utarbeidet og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt