Vann (VVA)

Seksjonen har ansvar for økosystemene elver og innsjøer. Med godt vannmiljø og bærekraftig bruk av elver, innsjøer, grunnvann og kystvann som hovedmål, har seksjonen ansvar for å følge opp helhetlig og samordnet vannforvaltning, jamfør vannforskriften.

Vi har det overordnede nasjonale ansvaret for kalking av vassdrag og tilskuddsordningene knyttet til kalking og generell vassforvaltning.

Oppgaver på seksjonen er knyttet til arbeidet med EUs vanndirektiv, vannforskriften, nasjonal samordning av aktører i vannforvaltningen, plan- og prosessfaglig oppfølging av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner, miljøfaglig oppfølging av arbeidet med økologisk og kjemisk tilstand herunder klassifiseringssystemet, miljøgifter i vann, overvåking og miljøtiltak i vann. Seksjonen leder direktoratsgruppen for gjennomføringen av vanndirektivet i Norge og deltar i felles europeisk gjennomføringsstrategi for vanndirektivet.

Seksjonen skal bidra til å sikre en helhetlig håndtering av vannarbeidet i Miljødirektoratet og har ansvar for fagsystemene Vann-Nett og Vannmiljø samt nettsiden Vannportalen.no. Seksjonen bistår i tillegg i Norges rapportering av vanndirektivet med datterdirektiver.