Publikasjon

Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet

Om publikasjonen

N.B: Forurensningsforskriften kapittel 7 fikk skjerpede grenseverdier for svevestøv fra 1. januar 2022, og ble videre endret 1. juli 2022. Henvisningene til paragrafer i forskriften kan derfor være feil i denne PDF-en. Vi jobber med å oppdatere dette.

Mer om endringene i forskriften:

Forskrift om lokal luftforurensning ble første gang fastsatt 4. oktober 2002 med hjemmel i forurensningsloven. Gjennom forskriften kan det bl.a. stilles krav til plassering av målestasjoner, prosedyrer, metoder og dokumentasjon for å sikre at dataene tilfredsstiller kvalitetskravene i EUs luftkvalitetsdirektiver. Denne kvalitetshåndboka har som hensikt å beskrive de forutsetninger og kvalitetskrav som må oppfylles for å overholde kravene i forskriften og de gitte forpliktelsene i EU-direktivene. (Oppdatert pr. 13. januar 2016.)