Publikasjon

Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs

Om publikasjonen

Operatørene er pålagt å utføre miljøovervåking på norsk sokkel for å ha kunnskap om hvilke miljøeffekter deres virksomhet har eller kan få.

Også for at miljømyndighetene skal ha et bedre grunnlag for å regulere utslippene.

De foreliggende retningslinjene er et resultat av samarbeidet mellom Miljødirektoratet, vår rådgivende faggruppe, petroleumsindustrien og konsulenter, og skal fungere som en mal for hvordan de mer generelle forskriftskravene kan oppfylles.

Retningslinjene beskriver forventet omfang av overvåkingsaktivitetene, og stiller krav til hvilke parametere som skal analyseres og hvilke metoder som skal benyttes, samt krav knyttet til nødvendig kvalitetskontroll og mal for rapportering.

Veilederen er oppdatert i 2023.

Engelsk versjon av veilederen

Environmental monitoring of petroleum activities on the Norwegian continental shelf (M-408)