Publikasjon

Klimaendring utfordrer det norske matsystemet: Kunnskapsgrunnlag for vurdering av klimarisiko i verdikjeder med matsystemet som case

Om publikasjonen

Rapporten drøfter hvordan klimaendringene kan påvirke matproduksjon og verdikjeder fra sjø og jord til bord ved midten av århundret.

Klimaendringene utgjør en alvorlig trussel for matproduksjonen globalt, og kan også ha konsekvenser for matsikkerhet i Norge. Globale kriser som klimaendringer, krig og pandemi har den siste tiden bidratt til å sette søkelys på sårbarheten til det norske matsystemet.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), i samarbeid med Vista analyse og Ruralis, sett nærmere på hvilke konsekvenser klimaendringene har for matproduksjon globalt og i Norge.

De har også vurdert hvordan det norske matsystemet blir påvirket gjennom komplekse internasjonale verdikjeder og samspill med andre samfunnssystemer og risikofaktorer.

Sammendragsrapport: Klimaendring utfordrer det norske matsystemet (M-2345)