Beregne effekt av ulike klimatiltak

Her finner du verktøy hvor du kan beregne utslippseffekten av ulike klimatiltak i kommunen din.

Regnearkene er laget med samme avgrensning som benyttes i kommuneregnskapet. De kan brukes til å beregne effekten av tiltaket på direkte utslipp, og ikke indirekte utslipp. Du kan lese mer om dette under 'spørsmål og svar'.

Metodeinformasjon

Nederst på siden finner du en kort beskrivelse av hva regnearkene kan brukes til. Du finner mer spesifikk informasjon om metoden som er benyttet til å beregne utslippene i en egen arkfane i hver av excelmalene. Merk at malene også inneholder en del bakgrunnsinformasjon som utslippsfaktorer og metodikk som også kan brukes i andre sammenhenger.

Gjødsling av skog

Malen beregner kommunens økte tilvekst i skog og dermed økt opptak av CO2 som følge av økt gjødsling. Regnearket beregner klimagevinsten som kommer i tillegg til den naturlige tilveksten i skogen.

Arealbruksendringer

Malen beregner klimaeffekten av arealbruksendringer basert på informasjon om areal og arealbrukskategori. Eksempler på slike arealbruksendringer kan være nedbygging av myr eller skog til infrastruktur, eller planting av skog.

Endring i gjødsellagringsystem

Malen beregner kommunens utslipp fra gjødsellagring basert på antall husdyr og statistikk for gjødsellagring. Noen typer gjødsellager har lavere utslipp av metan og lystgass enn andre, og man kan derfor beregne utslippseffekten av å endre gjødsellagringsystem.

Metanuttak fra avfallsdeponi

Malen beregner klimaeffekten av metanuttak fra deponianlegg. Regnearket kan også benyttes til å beregne utslipp fra deponi, dersom man har informasjon om mengde deponert avfall.

Produksjon av biogass

Regnearket beregner klimaeffekten av biogassproduksjon fra husdyrgjødsel, matavfall og avløpsslam. Malen beregner effekten i form av redusert lagringstid og

substitusjonseffekten av å erstatte fossile energivarer med biogass.

Flytende biodrivstoff

Regnearket beregner klimaeffekten av å erstatte fossilt drivstoff med flytende biodrivstoff for anleggsmaskiner, traktorer, fiskebåter og ferger.

Kuldeanlegg og varmepumper

Regnearket beregner klimaeffekten av å bytte ut kuldeanlegg eller varmepumper som benytter HFK som kuldemedium til anlegg med naturlige kuldemedier (ammoniakk, CO2, hydrokarboner) eller til en HFK med lavere globalt oppvarmingspotensiale (GWP).

Oppvarming – utfasing av fossile energikilder

Regnearket beregner klimaeffekten av å endre hvilken energikilde man benytter til oppvarming av bygg. Ett eksempel kan være utslippsreduksjonen ved omlegging fra fossile til fornybare energikilder.

Fjernvarmeproduksjon - utfasing av fossile energikilder

Regnearket beregner klimaeffekten av omlegging fra en energivare til en annen i fjernvarmeproduksjon. Ett eksempel kan være utslippsreduksjonen ved omlegging fra fossile til fornybare energikilder.

Anleggsmaskiner – drivstoffendring

Regnearket beregnerutslippsreduksjoner ved redusert bruk av drivstoff eller ved elektrifisering av anleggsmaskinparken.

Traktor – drivstoffendring

Regnearket beregner utslippsreduksjoner ved redusert bruk av drivstoff eller ved elektrifisering av maskinparken.

Fiskebåter og skip – drivstoffendring

Regnearket beregner klimaeffekten av redusert drivstofforbruk til fiskebåter. Det kan for eksempel brukes til å beregne klimaeffekten av elektrifisering eller hybridisering av fartøy, eller mer effektiv kjøring/seiling

Landstrøm i havn

Dette regnearketberegner klimaeffekten av å etablere landstrøm i havner for å muliggjøre bruk av strøm framfor marin gassolje når skipene ligger i havn.

Busser – teknologitiltak

Regnearket beregner klimaeffekten av endringer i kjøretøyteknologi for buss. Ett eksempel er å bytte ut en buss som kjører på fossilt drivstoff til en buss med lav- eller nullutslippsteknologi.

Person og varebil – teknologi og kjørelengdetiltak

Regnearket beregner klimaeffekten av endringer i kjøretøyteknologi for person- og varebiler. Det kan for eksempel brukes til å beregne klimaeffekten av å oppgradere egen bilpark fra kjøretøy som kjører på fossilt drivstoff til kjøretøy med lav- eller nullutslippsteknologi. Regnearket kan også brukes til å beregne effekten av endringer i antall kjørte km før og etter et tiltak.

Lastebil og varebil – teknologi og kjørelengdetiltak

Dette regnearket beregner klimaeffekten av endringer i kjøretøyteknologi for vare- og lastebiler.Det kan for eksempel brukes til å beregne klimaeffekten av at transporttjenester utføres med nyere fossile kjøretøy eller kjøretøy med lav- eller nullutslippsteknologi. Regnearket kan også brukes til å beregne effekten av endringer i antall kjørte km før og etter tiltaket, for eksempel ved ruteomlegging ved varelevering. 

Lenker til andreverktøy og metodebeskrivelser for å beregne effekt av tiltak

Økt sykkel-og gangeandel - utarbeidet av Civitas

CO2 utslipp fra flyreiser – utarbeidet av ICAO

Tiltakskatalog om transport og miljø – utarbeidet av TØI og Statens vegvesen

Øvrig klimaveiledning på Miljødirektoratet.no