Hjelp oss å velge ut områder som bør kartlegges i 2023

Miljødirektoratet har fått 172 forslag til områder for naturtypekartlegging i 2023, og ønsker nå innspill til hvilke av områdene som bør prioriteres.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 25.11.2022

Vi kartlegger naturtyper på land for å få en oversikt over hvor i Norge det finnes viktige typer natur, slik at beslutningstakere i kommunene kan ta hensyn til dette i planer om for eksempel utbygging av veier, industri og boligområder.

Du kan lese mer om hvordan dette gjøres her: Kartleggingen av naturområder på land.

Ønsker innspill fra publikum

Statsforvalterne i landets fylker har foreslått å kartlegge 172 slike naturområder:

Hva ønsker vi innspill om?

Miljødirektoratet har ikke mulighet for å kartlegge alle disse områdene. Vi ber derfor om innspill fra deg med relevant kunnskap, slik at vi kan prioritere de viktigste områdene for kartlegging i 2023. Noen relevante spørsmål er for eksempel:

  • Kjenner du til om noen av områdene statsforvalterne foreslår har stor aktivitet og stort utbyggingspress, slik at de bør prioriteres ekstra høyt?
  • Har du innspill til hvilke naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks vi kan forvente å finne i de foreslåtte områdene?
  • Finnes det allerede opparbeidet kunnskap om de aktuelle områdene, som gjør kartlegging mindre nødvendig, for eksempel om det nylig er kartlagt av andre, eller om noen av pressfaktorene har falt bort, for eksempel at utbyggingsplaner er skrinlagt.  

Viktig verktøy 

Naturtypekartleggingen er en oppfølging av regjeringens kunnskapsløft for norsk natur. Vi skal øke innsatsen for å hente inn og samle god kunnskap om lokale natur- og landskapstyper, arter og miljøvariabler. Dataene samles i et økologisk grunnkart for Norge.

Miljødirektoratet har også sendt brev om saken til en del aktuelle miljøer. Miljødirektoratet vil gjennomføre en offentlig anskaffelse om å kartlegge de områdene som velges ut.