Bedre faggrunnlag for å vurdere økologisk tilstand

Miljødirektoratet har fått utviklet faggrunnlaget for økosystemene på land. Dette er viktig for at vi skal få helhetlig kunnskap om tilstanden.

Publisert 14.12.2023

For å forvalte natur helhetlig og bærekraftig, må vi vite hvordan det står til med mangfoldet i naturen, og om økosystemene fungerer slik de skal. Miljødirektoratet jobber med å forbedre kunnskapen om den økologiske tilstanden i norske økosystemer.

Det er et nasjonalt mål at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester. Det går frem av regjeringens handlingsplan for naturmangfold. Vi trenger også kunnskap om den økologiske tilstanden for å kunne lage et naturregnskap.

Faggrunnlaget for våtmark og åpne lavlandsområder er forbedret

På oppdrag fra Miljødirektoratet har nå forskere jobbet med å mobilisere data og utvikle indikatorer for økosystemene våtmark, semi-naturlig mark og naturlig åpne områder under skoggrensa. Dette har vært nødvendig for at vi skal kunne vurdere tilstanden i disse økosystemene. Fra før av er den økologiske tilstanden i fjell, skog, arktisk tundra og for havområdene vurdert.

Resultatene er publisert i tre rapporter. Forskerne har utviklet nye ideer til indikatorer, tatt i bruk nye datasett og utviklet dataflyt.  

Rapportene er et viktig steg for å forbedre faggrunnlaget, men viser også at det fortsatt er store datamangler. Dette skyldes at det har vært lite miljøovervåking i disse økosystemene.

Økosystemene har i tillegg mange ulike naturtyper, noe som gjør arbeidet med å finne passende indikatorer som dekker bredden, utfordrende. Derfor har forskerne også vurdert om data fra fjernmåling kan brukes. Dette har potensial, men det er behov for bedre økosystemkart og bakkesannheter for å kunne bruke slike data i denne sammenheng.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ledet arbeidet med rapportene. I tillegg har Norges teknisk-naturvitenskaplige unidersitet (NTNU), Møreforskning, Universitetet i Bergen, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) deltatt.

Økologisk tilstand i naturregnskap

For å få bedre oversikt over naturen og godene vi får fra den, jobber Miljødirektoratet med å utvikle et naturregnskap. En oversikt over den økologiske tilstanden skal inngå i et slikt regnskap.

Forskerne har derfor utredet om og hvordan eksisterende datagrunnlag og vurderingssystemer kan brukes som grunnlag for tilstandsregnskap i Norge. Både vannforskriftens klassifiseringssystem og fagsystem for økologisk tilstand er vurdert i arbeidet.

Resultatene er publisert i en rapport fra NINA. NIBIO og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gitt innspill til arbeidet.

Resultatene viser at det meste av datagrunnlaget kan si noe om økologisk tilstand på et overordet geografisk nivå (som for fylker eller landsdeler i Norge). For våtmark, økosystemer innen åpent lavland og for urbane økosystemer er derimot datagrunnlaget mangelfullt. Finoppløselige data som kan danne grunnlag for detaljerte tilstandsregnskap, for eksempel på kommunalt nivå, er mangelfulle.

Arbeidet med datagrunnlaget fortsetter

Miljødirektoratet jobber på flere fronter for å bedre datagrunnlaget om økosystemene. Dette omfatter å forbedre miljøovervåking og utvikle økosystemkart. Forskerne foreslår tiltak som kan forbedre datagrunnlaget og øke tilgjengeligheten til eksisterende data. Rapportene gir oss derfor et viktig grunnlag for videre arbeid med miljødata.