Hjelp oss å velge ut områder som bør kartlegges i 2024

Miljødirektoratet har fått 154 forslag til områder for naturtypekartlegging i 2024, og ønsker nå innspill til hvilke av områdene som bør prioriteres.

Publisert 27.11.2023

Vi kartlegger naturtyper på land for å få en oversikt over hvor i Norge det finnes viktige typer natur. Slik kan beslutningstakere, for eksempel i kommunene, ta hensyn til dette i planer om utbygging av veier, industri og boligområder eller andre tiltak i naturen.

Du kan lese mer om hvordan dette gjøres her:
Kartlegging av naturtyper på land. 

Hvilke av disse 154 områdene synes du vi bør få mer kunnskap om?

Statsforvalterne i landets fylker har nå foreslått å kartlegge naturtyper i 154 områder. 

Miljødirektoratet skal nå velge ut noen av de 154 områdene og ønsker derfor en åpen prosess der du får mulighet til å gi innspill til hvilke av disse områdene som er viktigst å prioritere.   

Slik går du frem for å finne de 154 foreslåtte områdene:  

  • Velg kartlaget: Innmeldte kartleggingsområder NTYP 2024 
  • Innspill sendes til: post@miljodir.no med referanse 2023/8630 
  • Fristen for å gi innspill er mandag 18. desember 2023 
  • Spørsmål sendes til: ninkartlegging@miljodir.no   

Hva ønsker vi innspill om? 

Miljødirektoratet har ikke mulighet til å kartlegge alle disse områdene. Vi ber derfor om innspill fra deg med relevant kunnskap, slik at vi kan prioritere de viktigste områdene for kartlegging i 2024. Noen relevante spørsmål er for eksempel: 

  • Kjenner du til om noen av områdene statsforvalterne foreslår har stort press fra utbygging eller annen aktivitet, slik at de bør prioriteres ekstra høyt? 
  • Har du innspill til hvilke naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks vi kan forvente å finne i de foreslåtte områdene? 
  • Finnes det allerede opparbeidet kunnskap om de aktuelle områdene som gjør kartlegging mindre nødvendig? Er et område nylig er kartlagt av andre? Eller har noen av pressfaktorene falt bort, for eksempel at utbyggingsplaner er skrinlagt?

Viktig verktøy 

Naturtypekartleggingen er en oppfølging av regjeringens kunnskapsløft for norsk natur. Dataene inngår i økologisk grunnkart for Norge. Økologisk grunnkart er en samling kart over naturen som hjelper de som planlegger bruk av arealer til å se hvor det er viktig natur å ta hensyn til. 

Miljødirektoratet har også sendt brev om saken til aktuelle miljøer. Miljødirektoratet vil gjennomføre en offentlig anskaffelse om å kartlegge de områdene som velges ut.