Nye tiltak mot perfluorerte stoffer

Miljødirektoratet anbefaler utfasing av tre nye miljøgifter og foreslår EU-forbud mot et perfluorert stoff.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 04.07.2019

Målet er at utslipp og bruk av prioriterte miljøgifter skal reduseres kontinuerlig med sikte på stans i 2020. Vi har konkludert med at tre nye stoffer fyller kravene til prioriterte miljøgifter.

To av stoffene vi anbefaler å fase ut er perfluorerte stoffer (PFASer).

I tillegg er et forslag fra Norge om forbud i Europa mot en annen perfluorert forbindelse; Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), på høring. Forslaget omfatter forbud mot produksjon og omsetning av produkter, stoffer og stoffblandinger som inneholder PFHxS.

Høringen hos det Europeiske kjemikaliebyrået 

- Vi jobber kontinuerlig med å identifisere nye miljøgifter. Miljøgiftene kjenner ingen landegrenser, derfor er det viktig å begrense buk og utslipp av dem i EU og globalt, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Flere andre PFASer er også i prosess for regulering i EU og på initiativ fra Norge jobbes det også med å få på plass en global regulering av PFHxS gjennom Stockholmkonvensjonen.

PFASer er svært miljøskadelige

PFASer er noen av de verste miljøgiftene vi omgir oss med. De er tungt nedbrytbare, hoper seg opp organismer og i næringskjedene. En del av stoffene kan gi alvorlige langtidseffekter på dyr og mennesker.

PFAS-ene brukes blant annet i impregnering av tekstiler, i brannskum, matemballasje, slipp-belegg i kokekar og stekepanner, skismøring og i industriprosesser. PFOS og PFOA er de mest kjente. Begge er strengt regulert, og Norge har vært en pådriver for forbudet mot PFOA i EU.

Strammer grepet om perfluorerte stoffer

Det finnes cirka 5000 perfluorerte stoffer. Det er viktig at reguleringen av en perfluorert forbindelse ikke erstattes av en annen med farlige egenskaper. Derfor jobber vi hardt for å få grupper av perfluorerte stoffer regulert, og anbefaler altså at to nye (HFPO-DA og PFHxA) settes på den norske lista med prioriterte miljøgifter.

Stoffene som havner på denne prioritetslista regnes for å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø.

Den norske prioritetslista

Vi jobber både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, innen en rekke områder, med å redusere spredningen av de perfluorerte forbindelsene til naturen.

Aktivitetene er beskrevet i en egen tiltaksplan (2016-2018). Tiltaksplanen omfatter fire hovedaktiviteter: fremskaffe kunnskap, sørge for tiltak, delta aktivt i internasjonalt arbeid og formidle kunnskap.

Miljødirektoratets arbeid med perfluorerte stoffer.docx

Brev forslag nye prioritetslistestoffer.pdf

Vedlegg 1 PFHxA.pdf

Vedlegg 2 HFPO-DA.pdf

Vedlegg 3 3-BC.pdf