Tap og fragmentering av leveområder er en av de største truslene mot naturmangfoldet på jorda. Det er ikke lenger nok å beskytte naturen, vi må også restaurere mye av det vi har ødelagt.

I Miljødirektoratet definerer vi naturrestaurering som tiltak som bidrar til å gjenopprette økosystemer som er blitt forringet eller ødelagt.

Naturrestaurering gir oss viktige naturgoder, slik som

 • naturmangfold - naturrestaurering gjenoppretter artenes levesteder og mangfoldet av naturtyper og landskap
 • bedre vannmiljø - naturrestaurering gir naturlig vannrensing og overvannshåndtering
 • mindre klimagassutslipp - flere intakte naturtyper binder store mengder karbon
 • klimatilpasning - intakte økosystemer kan dempe effekten av klimaendringer og er mer motstandsdyktige mot ekstremvær og brann
 • pollinering - naturrestaurering gir pollinatorene bedre levevilkår
 • friluftsliv og folkehelse - vi får tilbake naturområder som skaper gode opplevelser for oss mennesker

Slik restaurerer vi ulik natur

Her er noen eksempler på natur som Miljødirektoratet bidrar til å restaurere. Trykk på boksene for å lese mer om hvordan vi gjør det:

Miljødirektoratets ansvar for naturrestaurering

Miljøforvaltningen organiserer og finansierer mye av naturrestaureringen som skjer i Norge i dag.

Miljødirektoratet utarbeider strategiske planer for restaurering av økosystemer og bevilger penger til restaurering av natur. Direktoratet samarbeider også med ulike forvaltningsnivåer, sektorer, fagmiljøer og private om å restaurere natur.

Mål for restaurering i Norge

Gjennom Stortingsmelding 14 (2015-2016) Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold, fikk Norge et mål om å restaurere minst 15 % av forringet natur innen 2020, i tråd med det globale Aichimål 15.

Det er fortsatt dette målet vi styrer etter, men målet kan bli skjerpet i den nye Stortingsmeldingen som kommer i 2024 om oppfølging av den nye naturavtalen, Kunming-Montreal-reammeverket.

Strategiske planer for naturrestaurering

 • Strategisk plan for restaurering av vassdrag
  • Handlingsplan er under utvikling.
 • Plan for restaurering av våtmark i Norge 2021-2025
 • Oslofjordplanen
 • Handlingsplaner for utvalgte naturtyper og tilhørende artsmangfold

Naturavtalen fra Kunming-Montreal

I desember 2022 fikk verden en ny naturavtale – Kunming-Montreal-rammeverket. Denne avtalen er ambisiøs på mange områder, og viser at det haster med å øke takten på restaurering også av norsk natur.

I naturavtalen setter verden seg et mål om å restaurere 30 % av forringet eller ødelagt natur.

Det globale målet om restaurering er oversatt slik:

Mål 2: Sikre at det innen 2030 er iverksatt effektiv restaurering av minst 30 prosent av arealene med forringede økosystemer på land, i elver og innsjøer, langs kysten og i havet, for å forbedre naturmangfold og økosystemfunksjoner og -tjenester samt økologisk tilstand og sammenheng.

FNs tiår for restaurering av økosystemer

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer.

FN ønsker med dette å gi et løft til arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å bekjempe klimakrisen, styrke matvaresikkerhet, vannforsyning og biodiversitet.