Behov for restaurering

Oppmerksomheten er økende om at bevaring av natur med god tilstand ikke er nok, men at det også trengs tiltak for å reparere natur som er skadet av oss mennesker.

Arealbruk- og arealbruksendring er den påvirkningsfaktoren som globalt har hatt størst negativ påvirkning på natur og naturmangfold, i økosystemer på land og i ferskvann, siden 1970, ifølge Naturpanelet (IPBES).

Status i dag er at enorme landarealer i verden er degradert og til dels ødelagt av menneskelig påvirkning.

Kun 28 prosent av verdens isfrie landareal regnes som lite påvirket av menneskelig aktivitet, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

Restaureringsprosjekter

Et av Norges nasjonale miljømål (mål 1.1) sier at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester. Restaurering av natur er et av tiltakene for å innfri det politisk fastsatte målet.

Miljødirektoratet er involvert i et betydelig arbeid knyttet til restaurering av natur, som for eksempel:

  • Restaurering av myr og annen våtmark
  • Restaurering av vassdrag
  • Marin restaurering
  • Restaurering av ulike terrestriske naturtyper

I tillegg har Miljødirektoratet samarbeidet med Forsvarsbygg om å tilbakeføre Forsvarets nedlagte skytefelt på Hjerkinn til høyfjellsnatur. Også andre skytefelt på myrer rundt om i landet restaureres.

Vi er også rådgiver for Sysselmannen på Svalbard i arbeidet med å restaurere Svea-gruva og områdene rundt denne.

Miljødirektoratet bistår også flere land i restaurering av myr, blant annet Indonesia og Myanmar.

For naturmangfold og klima

Restaurering av natur er viktig for mangfold og livet i naturen, men også i klimasammenheng.

Klimapanelet trekker fram at bevaring av våtmark og myr har store vinn-vinn potensialer for både naturmangfold, klimagassutslipp og klimatilpasning.

Innen konsekvensutredning i arealplanlegging er restaurering et viktig tema:

FNs tiår for restaurering

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer.

FN ønsker med dette å gi et løft for arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å bekjempe klimakrisen, styrke matvaresikkerhet, vannforsyning og biodiversitet.

FNs bærekraftmål 15 handler om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. For å nå dette målet, må også Norge øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer og forhindre ødeleggelse av natur.

Konferanse i 2023

Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (Nina) arrangerer Naturrestaureringskonferansen 30.-31. oktober 2023 på Scandic Lerkendal i Trondheim. Les mer: