2. Mål i handlingsplanperioden 2023-2037

Internasjonale og nasjonale forpliktelser knyttet til trua naturmangfold, status og erfaringer fra første handlingsplanperiode og utvikling i metodikk for arbeidet med trua natur i Norge danner grunnlaget for å sette mål for ny handlingsplanperiode 2023-2037.

Det overordna målet i handlingsplan for kystlynghei formuleres i hensikt å ivareta utbredelsen og bedre utviklingen for naturtypen som del av naturmangfoldet i Norge innenfor denne perioden. Tilhørende fire tematiske delmål skal sørge for å oppfylle det overordna målet ved hjelp av konkrete tiltak som virker hver for seg og sammen. 

Overordna mål: Naturtypen kystlynghei ivaretas nasjonalt og utviklingen bedres

Dette innebærer at utbredelse og forekomst av kystlynghei i Norge, og tilstanden på kystlyngheiarealer, bedres nok til at naturtypen blir klassifisert som mindre trua ved rødlistevurdering av naturtyper fram mot 2037

Delmål 1 – Langsiktig skjøtsel og restaurering i hele landet

Dette innebærer å videreføre langsiktig skjøtsel på alle kystlyngheier som er i slik drift, og restaurere og etablere langsiktig skjøtsel av god kvalitet på tilstrekkelig store arealer og i bedret landskapsøkologisk sammenheng fram mot 2037.

Delmål 2 – Samarbeid og effektiv organisering

Dette innebærer å organisere arbeidet med å ivareta naturtypen slik at det gir en kostnadseffektiv og kvalitetssikra bruk av aktuelle virkemidler hos miljøforvaltninga i samarbeid med grunneiere, sektorer og andre aktører.

Organiseringen sikrer rekruttering, prioritering og målretting, og nødvendig omfang og langsiktighet i restaurering og skjøtsel av arealer.

Delmål 3 – God kunnskap og dokumentasjon

Dette innebærer å skaffe nødvendig oppdatert kunnskap om økologisk tilstand og utvikling av naturtypen kystlynghei, naturtypens betydning for artsmangfold og effekter av tiltak. Dette slik at forvaltningen bruker tilgjengelige virkemidler kunnskapsbasert og effektivt for å ivareta naturtypen kystlynghei på lang sikt.

Delmål 4 – God veiledning og formidling

Målet innebærer veiledning og formidling om kystlynghei overfor grunneiere, sektorer, andre samarbeidsparter og allmennhet.

Dette motiverer til å videreføre og sikre langsiktig innsats for skjøtsel av kystlynghei, og sørger for kvalitet i skjøtselsarbeidet.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid