3. Prioriterte tiltak

Følgende tiltak er prioritert på nasjonalt nivå. Tabellen i kapittel 7 angir tidsplanen for når tiltakene er tenkt gjennomført (igangsatt, løpende, på kort sikt og på lang sikt).

I gjennomføringen av handlingsplanen må dette ses som et utgangspunkt for regionale prioriteringer, men tilpasses de faktiske behovene regionalt for å gjennomføre de ulike tiltakene.

3.1 Tiltak for langsiktig skjøtsel og restaurering

Prioriterte tiltak for å oppfylle delmål 1:

a. videreføre og sikre langsiktig skjøtsel i alle lokaliteter av kystlynghei som er i skjøtsel pr 2023

b. videreføre arbeidet for å dekke geografiske og variasjonsmessige mangler i langsiktig skjøtsel av naturtypen (bl.a. nordlige kystlyngheier)

c. se på hvordan kystlynghei i de 23 referanseområdene blir fulgt opp og skjøttet i dag, vurdere behovet for andre/flere områder og avklare hvilken rolle referanseområdene skal ha bl.a. i overvåkning og prioritering av tilskudd fram mot 2037

d. målrette virkemiddelbruk (bl.a. gjennom skjøtselsplanlegging) for å ivareta kystlynghei i mer robuste økologiske nettverk, sammen med andre tilgrensende naturtyper som skaper helhetlige miljøer. I regioner som har mye kystlynghei, kan det være aktuelt å sette i gang eller øke restaurering og skjøtsel i klynger/kjerneområder

e. målrette skjøtselsinnsats som ivaretar naturtypelokaliteter som er særlig viktige leveområder for artsmangfold, og som gjennom restaurering og skjøtsel bedrer livsvilkårene for trua arter (f.eks. hubro) og andre prioriterte artsgrupper (bl.a. pollinerende insekter)

f. videreføre samarbeidet med grunneiere, drivere og skjøtselsarbeidere i ulike sektorer, organisasjoner og private om rekruttering, kunnskapsoverføring og langsiktig skjøtsel av naturtypen

g. videreutvikle og målrette samarbeidet med jordbruket om skjøtsel av naturtypen som del av drifta på eller tilknytta aktive gårdsbruk/jordbruksforetak

h. videreutvikle og målrette samarbeidet med brannvernmyndigheter om lyngsviing som skjøtselsmetode

i. videreutvikle og målrette samarbeidet med landbruks- og kulturminneforvaltninga om skjøtsel av naturtypen som en del av verdifulle og utvalgte kulturlandskap

j. samordne skjøtselsinnsats og andre tiltak med mål og tiltak i andre nasjonale tiltaksplaner på naturmangfoldsområdet, herunder særlig relevante

   • handlingsplaner for trua/prioriterte arter og trua/utvalgte naturtyper, herunder særlig handlingsplanene for hubro, slåttemark og slåttemyr
   • oppfølgingsplan for trua natur (2021-2035)
   • tverrsektoriell tiltaksplan for pollinerende insekter (2021-2028)
   • tverrsektoriell tiltaksplan for å bekjempe fremmede organismer (2020-2025)
 1.  

3.2 Tiltak for samarbeid og effektiv organisering

Prioriterte tiltak for å oppfylle delmål 2:

a. videreføre nasjonal handlingsplan i regi av statlig miljøforvaltning, ledet av Miljødirektoratet med statsforvalterne som ansvarlige for oppfølging med virkemiddelbruk i regioner/fylkene

b. videreføre etablert forvaltningsmodell (arvesølvmodellen) for oppfølging av handlingsplan for kystlynghei utenfor verneområder effektivt på nasjonalt og regionalt nivå

c. videreføre en effektiv og samordnet organisering av forvaltning av kystlynghei i verneområder, på nasjonalt og regionalt nivå

d. videreutvikle samarbeidet med landbruksforvaltning, rådgivningsapparat og jordbruksnæring om prioritering og faglig kvalitetssikring av veiledning ved bruk av økonomiske virkemidlertil skjøtsel av slåttemark 

e. identifisere og realisere samarbeidsområder med andre relevante sektorer som disponerer tilgrensende arealer som kan bidra i å ivareta økologiske nettverk for artsmangfold knytta til kystlynghei og andre seminaturlige naturtyper

3.3 Tiltak for god kunnskap og dokumentasjon

Prioriterte tiltak for å oppfylle delmål 3:

a. prioritere å kartlegge kystlynghei der kartleggingsdekningen innenfor utbredelsesområdet er dårlig, der skjøtsels- og restaureringstiltak er aktuelt og der det er stort utbyggingspress

b. øke kunnskapen om kystlynghei, inkludert ulike utforminger, tradisjonskunnskap og driftsformer bl.a. i nord, samt legge til rette for god kvalitet i kartleggingen av kystlynghei

c. utvikle og sette i gang overvåkning av kystlynghei. Dette skal bidra til grunnlag for vurdering av økologisk tilstand i norske hovedøkosystemer (kystlynghei inngår i Kulturlandskap og åpent lavland)

d. overvåke tilstand og utvikling av kystlynghei inkludert effekter av skjøtsels- og restaureringstiltak

e. styrke kunnskapen om betydningen av landskapsøkologiske sammenhenger/økologiske nettverk av kystlynghei og annen kulturbetinga og ikke-kulturbetinga natur, og effekter av fragmentering

f. styrke kunnskapsgrunnlaget om hvordan tiltak for å ivareta naturtypen er egna til å ta vare på trua arter og artsgrupper prioritert for forvaltning (hvilke og i hvilken grad)

g. videreutvikle maler for skjøtselsplaner (og revisjonsrutiner) til å bidra til overvåkingsdata om naturtypen (og aktuelt utvalg av arter)

h. registrere stedfesta tiltaksaktivitet i tiltaksbase (når nasjonal løsning er utviklet)

i. evaluere måloppnåelse og effekt av tiltak i tråd med forvaltningens plan for oppfølging av trua natur, knyttet opp til rødlistevurderinger underveis og ved utgangen av handlingsplanperioden i 2037

j. oppdatere handlingsplanen når det foreligger ny og relevant kunnskap

3.4 Tiltak for god veiledning og formidling

Prioriterte tiltak for å oppfylle delmål 4:

a. videreføre veiledning og informasjon om tiltak for trua natur, tilskuddsordninger og handlingsplanoppfølging i regi av statsforvalter og nasjonal fagrådgiver

b. jevnlig oppdatere veiledermateriell for skjøtsel og maler for skjøtselsplanlegging

c. vektlegge krav om at tradisjonell økologisk kunnskap om bruken av kystlyngheiene danner grunnlaget for skjøtselsråd i planer og skjøtselspraksis på de enkelte lokalitetene

d. sikre og videreutvikle inngått samarbeid med grunneiere, drivere og skjøtselsarbeidere, og samle og motivere regionale nettverk

e. tilrettelegge arenaer for kunnskaps- og informasjonsdeling mellom aktører og nivå i miljø- og landbruksforvaltningen, regional fagrådgivning og andre sektorer/interessenter inkludert brannmyndigheter, bl.a. gjennom regionale skjøtselsgrupper

f. formidle kunnskap om kystlynghei og skjøtsel til nye, mulige samarbeidsparter (privatpersoner, organisasjoner m.fl.) for langsiktig skjøtsel

g. formidle betydningen av å ta vare på helhetlige miljø i tilknytning til kystlyngheilokalitetene i forbindelse med veiledning og skjøtselsplanlegging, og overfor allmennhet og ulike sektorer

h. formidle kunnskap og informasjon om tiltak og aktiviteter i oppfølging av handlingsplanen gjennom tilrettelagt materiale publisert på nett hos miljøforvaltningen, samarbeidende sektorer og i media

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid