7. Tabell med prioriterte tiltak

Tabellen viser en samlet liste over prioriterte tiltak fra kapittel 3 i handlingsplan for Kystlynghei. Under "Hovedansvar" er Statsforvalteren forkortet til "SF" og Miljødirektoratet forkortet til "Mdir".  

Tiltak for langsiktig skjøtsel og restaurering

Tiltak

Beskrivelse

Område

Hovedansvar

Gjennomføring

3.1.a

Videreføre og sikre langsiktig skjøtsel i alle lokaliteter av kystlynghei som er i skjøtsel per 2023

Nasjonalt

Mdir, SF

Løpende

3.1.b

Videreføre arbeidet for å dekke geografiske og variasjonsmessige mangler i langsiktig skjøtsel av naturtypen (bl.a. nordlige kystlyngheier)

Regionalt

Mdir, SF

Løpende

3.1.c

Se på hvordan kystlynghei i de 23 referanseområdene blir fulgt opp og skjøttet i dag, vurdere behovet for andre/flere områder og avklare hvilken rolle referanseområdene skal ha i bl.a. overvåkning og prioritering av tilskudd fram mot 2037

Nasjonalt

Mdir, SF

Kort sikt

3.1.d

Målrette virkemiddelbruk (bl.a. gjennom skjøtselsplanlegging) for å ivareta kystlynghei i mer robuste økologiske nettverk, sammen med andre tilgrensende naturtyper som skaper helhetlige miljøer. I regioner som har mye kystlynghei, kan det være aktuelt å sette i gang eller øke restaurering og skjøtsel i klynger/kjerneområder.

Regionalt

SF

Kort og lang sikt

3.1.e

Målrette skjøtselsinnsats som ivaretar naturtypelokaliteter som er særlig viktige leveområder for artsmangfold, og som gjennom restaurering og skjøtsel bedrer livsvilkårene for trua arter (f.eks. hubro) og andre prioriterte artsgrupper (bl.a. pollinerende insekter)

Nasjonalt

Mdir, SF

Kort sikt

3.1.f

Videreføre samarbeidet med grunneiere, drivere og skjøtselsarbeidere i ulike sektorer, organisasjoner og private om rekruttering, kunnskapsoverføring og langsiktig skjøtsel av naturtypen

Nasjonalt, regionalt

SF

Kort sikt, løpende

3.1.g

Videreutvikle og målrette samarbeidet med jordbruket om skjøtsel av naturtypen som del av drifta på eller tilknytta aktive gårdsbruk/jordbruksforetak

Regionalt

SF

Kort sikt, løpende

3.1.h

Videreutvikle og målrette samarbeidet med brannvernmyndigheter om lyngsviing som skjøtselsmetode

Nasjonalt, regionalt

Mdir, (SF)

Lang sikt

3.1.i

Videreutvikle og målrette samarbeidet med landbruks- og kulturminneforvaltninga om skjøtsel av naturtypen som en del av verdifulle og utvalgte kulturlandskap

Nasjonalt, regionalt

Mdir, SF

Lang sikt

3.1.j

samordne skjøtselsinnsats og andre tiltak med mål og tiltak i andre nasjonale tiltaksplaner på naturmangfoldsområdet, herunder særlig relevante

- handlingsplaner for trua/prioriterte arter og trua/utvalgte naturtyper

- oppfølgingsplan for trua natur (2021-2035)

- tverrsektoriell tiltaksplan for pollinerende insekter (2021-2028)

- tverrsektoriell tiltaksplan for å bekjempe fremmede organismer (2020-2025)

Nasjonalt, regionalt

Mdir, SF

Løpende

 

Tiltak for samarbeid og effektiv organisering

Tiltak

Beskrivelse

Område

Hovedansvar

Gjennomføring

3.2.a

Videreføre nasjonal handlingsplan i regi av statlig miljøforvaltning, ledet av Miljødirektoratet med statsforvalterne som ansvarlige for oppfølging med virkemiddelbruk i regioner/fylkene. 

Nasjonalt

Mdir, SF

Kort sikt, løpende

3.2.b

Videreføre etablert forvaltningsmodell (arvesølvmodellen) for oppfølging av handlingsplan for kystlynghei utenfor verneområder effektivt på nasjonalt og regionalt nivå

Nasjonalt

Mdir, SF

Kort sikt, løpende

3.2.c

Videreføre en effektiv og samordnet organisering av forvaltning av kystlynghei i verneområder, på nasjonalt og regionalt nivå

Nasjonalt

Mdir,  SF/forvaltnings-myndighet

Kort sikt, løpende

3.2.d

Videreutvikle samarbeidet med landbruksforvaltning, rådgivningsapparat og jordbruksnæring om prioritering og faglig kvalitetssikring av veiledning ved bruk av økonomiske virkemidler til skjøtsel av slåttemark

Nasjonalt, regionalt

Mdir, SF

Kort sikt, løpende

3.2.e

Identifisere og realisere samarbeidsområder med andre relevante sektorer som disponerer tilgrensende arealer som kan bidra i å ivareta økologiske nettverk for artsmangfold knytta til kystlynghei og andre seminaturlige naturtyper

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt

 

Tiltak for god kunnskap og dokumentasjon

Tiltak

Beskrivelse

Område

Hovedansvar

Gjennomføring

3.3.a

Prioritere å kartlegge naturtypeforekomster der kartleggingsdekningen innenfor utbredelsesområdet er dårlig, der skjøtsels- og restaureringstiltak er aktuelt og der det er stort utbyggingspress

Regionalt

SF

Kort sikt, løpende

3.3.b

Øke kunnskapen om kystlynghei, inkludert ulike utforminger, tradisjonskunnskap og driftsformer, bl.a. i nord, samt legge til rette for god kvalitet i kartleggingen av kystlynghei

Nasjonalt

Mdir

Kort sikt

3.3.c

Utvikle og sette i gang overvåkning av kystlynghei. Dette skal bidra til grunnlag for vurdering av økologisk tilstand i norske hovedøkosystemer (kystlynghei inngår i Kulturlandskap og åpent lavland)

Nasjonalt

Mdir

Kort sikt

3.3.d

Overvåke tilstand og utvikling av kystlynghei inkludert effekter av skjøtsels- og restaureringstiltak.

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt

3.3.e

Styrke kunnskapen om betydningen av landskapsøkologiske sammenhenger/økologiske nettverk av kystlynghei og annen kulturbetinga og ikke-kulturbetinga natur, og effekter av fragmentering

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt

3.3.f

Styrke kunnskapsgrunnlaget om hvordan tiltak for å ivareta naturtypen er egna til å ta vare på trua arter og artsgrupper prioritert for forvaltning (hvilke og i hvilken grad)

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt, løpende

3.3.g

Videreutvikle maler for skjøtselsplaner (og revisjonsrutiner) til å bidra til overvåkingsdata om naturtypen (og aktuelt utvalg av arter)

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt, løpende

3.3.h

Registrere stedfesta tiltaksaktivitet i tiltaksbase (under utredning/utvikling)

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt, under utvikling

3.3.i

Evaluere måloppnåelse og effekt av tiltak i tråd med forvaltningens plan for oppfølging av trua natur, knyttet opp til rødlistevurderinger underveis og ved utgangen av handlingsplanperioden i 2037

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt

3.3.j

Oppdatere handlingsplanen når det foreligger ny og relevant kunnskap

Nasjonalt

Mdir

Løpende

 

Tiltak for god veiledning og formidling

Tiltak

Beskrivelse

Område

Hovedansvar

Gjennomføring

3.4.a

Videreføre veiledning og informasjon om tiltak for trua natur, tilskuddsordninger og handlingsplanoppfølging i regi av statsforvalter og nasjonal fagrådgiver

Nasjonalt

Mdir, SF

Kort sikt, løpende

3.4.b

Jevnlig oppdatere veiledermateriell for skjøtsel og maler for skjøtselsplanlegging

Nasjonalt

Mdir

Løpende

3.4.c

Vektlegge krav om at tradisjonell økologisk kunnskap om bruken av kystlyngheiene danner grunnlaget for skjøtselsråd i planer og skjøtselspraksis på de enkelte lokalitetene

Nasjonalt

Mdir, SF

Kort sikt, løpende

3.4.d

Sikre og videreutvikle inngått samarbeid med grunneiere, drivere og skjøtselsarbeidere, og samle og motivere regionale nettverk

Regionalt

SF

Løpende

3.4.e

Tilrettelegge arenaer for kunnskaps- og informasjonsdeling mellom aktører og nivå i miljø- og landbruksforvaltningen, regional fagrådgivning og andre sektorer/interessenter inkludert brannmyndigheter

Nasjonalt

Mdir, SF

Kort sikt, løpende

3.4.f

Formidle kunnskap om kystlynghei og skjøtsel til nye og potensielle samarbeidsparter (privatpersoner, organisasjoner m.fl.) for langsiktig skjøtsel

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt

3.4.g

Formidle betydningen av å ta vare på helhetlige miljø i tilknytning til kystlyngheilokalitetene i forbindelse med veiledning og skjøtselsplanlegging, og overfor allmennhet og ulike sektorer

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt, løpende

3.4.h

Formidle kunnskap og informasjon om tiltak og aktiviteter i oppfølging av handlingsplanen på nett hos miljøforvaltningen, samarbeidende sektorer og i media

Nasjonalt

Mdir

Løpende

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid