4. Virkemidler for å nå målene

4.1 Juridiske og økonomiske virkemidler

Sentrale virkemidler i miljøforvaltningen som benyttes i handlingsplanoppfølgingen er:

 • naturmangfoldloven – spesielt Kap. II allmenne bestemmelser om bærekraftig bruk og Kap VI utvalgte naturtyper
 • forskrift om utvalgte naturtyper
 • forskrift om fremmede organismer
 • forskrift om utsetting av fremmede treslag
 • verneforskrifter
 • forvaltningsplaner/skjøtselsplaner for verneområder
 • overvåkning knyttet til tiltak, inkludert bevaringsmål
 • driftsmidler i miljøforvaltningen (organisering/forvaltningsmodell)
 • tilskuddsordninger – tiltak for trua naturtyper, tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
 • midler til tiltak i verneområder (restaurerings- og skjøtselstiltak)

I tillegg til miljøforvaltningens egne virkemidler bidrar andre sektorers virkemidler til både å ivareta nødvendige hensyn og å utløse tiltak i kystlynghei. Blant disse utløser jordbrukets tilskuddsordninger (RMP og SMIL) den største innsatsen på skjøtsel og restaurering. 

4.2 Organisering av arbeidet med handlingsplanen

Temaet er presentert under delmål 2 om effektiv organisering for å nå målet om tilstrekkelig kystlynghei i skjøtsel.

4.2.1 Organisering utenfor verneområder

Følgende organisering skal benyttes utenfor verneområder.  

Etablert forvaltningsmodell for samarbeid mellom grunneiere/drivere, forvaltning og fagmiljø videreføres, og

 • handlingsplanarbeidet skal fortsatt ledes av nasjonal statlig miljømyndighet v/Miljødirektoratet
 • statsforvalterne står for regional statlig oppfølging (som del av sitt arbeid med trua natur og utvalgte naturtyper)
 • samarbeid med jordbrukssektor og andre aktører om målretting av tiltak sikres gjennom regionale skjøtselsgrupper eller tilsvarende tverrgående samarbeid mellom miljø- og landbruksforvaltning, grunneiere/drivere og fagmiljøer/fagrådgivning
 • nasjonal og regional faglig bistand i oppfølging og kvalitetssikring sikres gjennom avtaler med nasjonale og regionale fagmiljøer i rollene nasjonal fagrådgiver og regionale fagrådgivere

4.2.2 Organisering innenfor verneområder

Gjennomføring av skjøtselstiltak i verneområder følger etablert forvaltningsmodell:

 • Vurdering av innmeldte behov for tiltaksmidler og tildeling av disse til forvaltningsmyndigheten for verneområder, foretas av Miljødirektoratet.
 • Forvaltningsmyndigheten for verneområder står oftest som tiltakshaver og økonomisk ansvarlig for skjøtselstiltakene. Forvaltningsmyndighet er Statsforvalteren, nasjonalpark- eller verneområdestyrer eller kommuner som har fått delegert forvaltningsmyndighet
 • Forvaltningsmyndigheten er ansvarlig for at skjøtselsplaner utarbeides og legges til grunn for arbeidet.
 • Statens naturoppsyn har kompetanse på skjøtsel av kystlynghei og utfører ofte skjøtselstiltak i verneområder. Forvaltningsmyndigheten kan også kjøpe slike tjenester fra annet kyndig personell.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid