3. Prioriterte tiltak

Følgende tiltak er prioritert på nasjonalt nivå. Tabell i vedlegg 1 angir hvor høy prioritet de enkelte tiltakene har på nasjonalt nivå (lav, middels, høy).

I gjennomføringen av handlingsplanen må dette ses som et utgangspunkt for regionale prioriteringer, men tilpasses de faktiske behovene regionalt for å gjennomføre de ulike tiltakene.

3.1 Tiltak for langsiktig skjøtsel og restaurering

Delmål 1 - Langsiktig skjøtsel og restaurering

Dette innebærer å videreføre langsiktig skjøtsel på alle slåttemyrer som er i slik drift, og restaurere og etablere langsiktig skjøtsel på de mest verdifulle slåttemyrene, tilstrekkelig store arealer av naturtypen og i økologiske nettverk sammen med disse fram mot 2037.

a. Videreføre og sikre langsiktig skjøtsel i alle lokaliteter av utvalgt naturtype slåttemyr som er i skjøtsel pr 2023

b. Øke omfanget av slåttemyrer i langsiktig skjøtsel jf. mål i Meld. St. 14 og kunnskapsgrunnlaget fra rød-til-grønn-metoden, med høyest prioritet til de mest verdifulle lokalitetene

c. Videreføre arbeidet for å dekke geografiske og variasjonsmessige mangler i langsiktig skjøtsel av naturtypen (se også tiltak 3.3a). Dette gjelder særlig i Nord-Norge, på Vestlandet og i låglandet på Østlandet.

d. Målrette virkemiddelbruk for å ivareta slåttemyr i mer robuste økologiske nettverk, sammen med andre tilgrensende forekomster av naturtyper som danner helhetlige miljø. Særlig i regioner som har en stor andel av slåttemyrforekomstene, kan det være aktuelt å etablere eller øke restaurering og skjøtsel i klynger/kjerneområder.

e. Målrette skjøtselsinnsats som ivaretar slåttemyrlokaliteter som er viktige leveområder for arter og bedrer utviklingen til trua arter og prioriterte artsgrupper (herunder pollinerende insekter)

f. Samordne skjøtselsinnsats og andre tiltak med mål og tiltak i relevante nasjonale tiltaksplaner på naturmangfoldområdet:

   • Handlingsplaner for trua arter og naturtyper
   • oppfølgingsplan for trua natur (2021-2035)
   • plan for restaurering av våtmark i Norge (2021-2025)
   • tverrsektoriell tiltaksplan for pollinerende insekter (2021-2028)
   • tverrsektoriell tiltaksplan for å bekjempe fremmede organismer (2020-2025)

g. Videreutvikle og målrette samarbeidet med jordbruket om skjøtsel av naturtypen som del av driften tilknytta aktive gårdsbruk/jordbruksforetak

h. Styrke samarbeidet med grunneiere, drivere og skjøtselsarbeidere i ulike sektorer, organisasjoner og private om bevaring og skjøtsel av naturtypen, inkludert styrke rekrutteringen av tiltakshavere.

3.2 Tiltak for effektivt samarbeid og organisering

a. Videreføre nasjonal handlingsplan i regi av statlig miljøforvaltning, ledet av Miljødirektoratet med statsforvalterne som ansvarlige for oppfølging med virkemiddelbruk i fylkene

b. Videreføre etablert forvaltningsmodell (arvesølvmodellen) for oppfølging av handlingsplanen (utenfor verneområder), for effektiv organisering på nasjonalt og regionalt nivå

c. Effektiv og samordnet organisering i verneområder, på nasjonalt og regionalt nivå

d. Videreutvikle samarbeidet med jordbrukssektor, om prioritering, faglig veiledning og bruk av økonomiske virkemidlerfor kvalitetssikra skjøtsel​ 

e. Identifisere og realisere samarbeidsområder med andre relevante sektorer som disponerer store arealer som kan bidra i økologiske nettverk, f.eks. energi, samferdsel og forsvar.

3.3 Tiltak for god kunnskap og dokumentasjon

a. Etablere en nasjonal og regional oversikt over lokaliteter som skal prioriteres for videreføring og igangsetting av langsiktig skjøtsel

b. Prioritere å kartlegge naturtypeforekomster der kartleggingsdekningen innenfor utbredelsesområdet er dårlig (behovet er særlig stort i Nord-Norge), og der skjøtsels- og restaureringstiltak er aktuelt

c. Overvåke og dokumentere tilstand og utvikling av naturtypen og effekter av skjøtsels- og restaureringstiltak. Dette skal bidra til grunnlag for vurdering av økologisk tilstand i norske hovedøkosystemer (slåttemyr inngår her i Våtmark)

d. Styrke kunnskapen om betydningen av landskapsøkologiske sammenhenger og økologiske nettverk av slåttemyr, også i sammenheng med andre semi-naturlige naturtyper og våtmark, samt effekter av fragmentering

e. Styrke kunnskapsgrunnlaget om hvorvidt oppfølging av naturtypen er egna til å ta vare på trua arter og prioriterte artsgrupper (hvilke og i hvilken grad)

f. Oppdatere maler for skjøtselsplaner inkl. revisjonsrutiner i takt med utviklinga av kunnskapsgrunnlaget, og videreutvikle dem til å bidra til overvåkingsdata om naturtypen og aktuelt utvalg av arter

g. Registrere stedfesta tiltaksaktivitet i tiltaksbase (under utredning/utvikling)

h. Evaluere måloppnåelse og effekt av tiltak midtveis i handlingsplanperioden, for evt. justering av innsats fram mot 2037

i. Oppdatere handlingsplanen når det foreligger ny og relevant kunnskap

3.4 Tiltak for god veiledning og formidling

a. Videreføre veiledning og informasjon om aktuelle tiltak, tilskuddsordninger og handlingsplanoppfølging i regi av nasjonal koordinator og statsforvalter. Etablere egen nasjonal koordinator/fagrådgiver for slåttemyr.

b. Jevnlig oppdatere veiledermateriell for skjøtsel og koordinere dette med oppdatering av maler for skjøtselsplanlegging (jf. tiltak 3.3f)

c. Sikre at tradisjonell økologisk kunnskap om bruken av slåttemyrarealene danner grunnlaget for skjøtselsråd i planer og videre skjøtselspraksis på de enkelte lokalitetene

d. Sikre og videreutvikle inngått samarbeid med grunneiere, drivere og skjøtselsarbeidere, og samle og motivere regionale nettverk

e. Tilrettelegge arenaer for kunnskaps- og informasjonsdeling mellom aktører og nivå i miljø- og landbruksforvaltningen, regional fagrådgivning, kommunale planmyndigheter og andre sektorer/interessenter.

f. Formidle kunnskap om slåttemyr og skjøtsel til nye og potensielle samarbeidsparter (privatpersoner, organisasjoner m.fl.) for langsiktig skjøtsel

g. Formidle betydningen av å ta vare på helhetlige miljø i tilknytning til slåttemyrlokalitetene i forbindelse med veiledning og skjøtselsplanlegging, og overfor allmennhet og ulike sektorer

h. Formidle kunnskap og informasjon om tiltak og aktiviteter i oppfølging av handlingsplanen på nett hos miljøforvaltningen, samarbeidende sektorer og i media

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid