Tolke og rapportere resultater

Etter gjennomførte undersøkelser i forurenset grunn må du vurdere om grunnen er forurenset og om det er behov for videre oppfølging i saken.

Tolkning av resultater

Resultater fra kartleggingen skal som hovedregel rapporteres til forurensningsmyndigheten.

Analyseresultater fra jordprøver skal sammenlignes mot normverdier.

Dersom konsentrasjonene i en prøve overskrider normverdier, klassifiseres prøven som forurenset. For stoffer uten normverdi, må du selv beregne en normverdi.

For stoffer der det er utarbeidet tilstandsklasser, klassifiserer du stoffene i prøven i henhold til tilstandsklasser for forurenset grunn. Dersom du har påvist helse- og miljøfarlige stoffer det ikke finnes tilstandsklasser for, må du gjennomføre en stedsspesifikk risikovurdering dersom normverdien er overskredet.

Det finnes unntak der grunnen likevel ikke er å regne som forurenset, selv om normverdier overskrides:

 • Konsentrasjon av metaller er innenfor det lokale, naturlige bakgrunnsnivået for løsmasser
  All jord har et naturlig innhold av metaller. I Norge er det som følge av variert geologi, også variasjoner i lokalt bakgrunnsnivå i løsmasser/jord. Som hovedregel skal den lokale bakgrunnskonsentrasjonen legges til grunn i en vurdering av om grunnen er forurenset.
  Rapporten Områder i Norge med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) – betydning for disponering av masser (NGU Rapport 2011.035, TA-2683/2011) angir hvor i Norge det naturlige bakgrunnsnivået for metaller overskrider normverdiene.
 • Ved diffus eller homogen forurensning (ikke punktkilder)
  Gjennomsnittlige konsentrasjoner i jordprøvene ligger under normverdien og ingen enkeltverdier overskrider normverdi med mer enn 100 prosentNormverdien anses da ikke som overskredet. 
   

Etter undersøkelsen av forurenset grunn, og sammenligning opp mot normverdier og tilstandsklasser, må du vurdere om:

 • du har fått oversikt over grunnforurensningen på lokaliteten og om kildene til forurensning er avdekket
 • kvaliteten på dataene er god nok
 • det er behov for supplerende undersøkelser
 • det er behov for stedsspesifikk risikovurdering av menneskers helse og/eller beregning av spredning fra forurenset grunn
 • det er behov for tiltak, eventuelt akutte tiltak, som følge av forurensningen
 • det er behov for at du endrer/tilpasser miljømålene basert på den kunnskapen du nå har

Rapportering

Rapport fra undersøkelsen av forurenset grunn skal inkludere funn fra den innledende studien, feltarbeid med prøvetaking av grunnen, resultater fra kjemiske analyser og tolkning av resultatene.

Dersom du har utført risikovurdering av menneskers helse og/eller beregnet spredning fra forurenset grunn, skal dette også inkluderes i rapporten.

Forurensningsmyndigheten kan ha pålagt undersøkelser av forurenset grunn og utarbeidelse av en tiltaksplan i samme pålegg. I slike tilfeller inkluderer du tiltaksplanen i rapporten.

Dersom det er en bygge- og gravesak i henhold til kapittel 2 i forurensningsforskriften, skal søknaden til kommunen inneholde informasjon om og resultater fra gjennomførte undersøkelser av grunnen og en tiltaksplan. 

Analyseresultatene av jordprøver skal presenteres grafisk med kart som viser hvilken tilstandsklasse prøvepunktene tilhører.

Prøvepunktene vil ofte ha ulike tilstandsklasser for ulike stoffer. Du kan velge å lage kart over tilstandsklassene for hvert stoff som er analysert eller et utvalg av de mest sentrale stoffene.

Dersom du lager et samlet kart for alle stoffene, som er normal praksis, skal hvert punkt i kartet vises som den høyeste tilstandsklassen som er påvist i prøvepunktet. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å utarbeide flere kart som representerer ulike dybder på lokaliteten.

Registrering av lokaliteten i Grunnforurensning inngår i rapporteringen.

Kriterier for å avslutte undersøkelsen av forurenset grunn

I noen tilfeller kan resultater fra prøvetakingen vise at området ikke er forurenset over normverdi. I slike tilfeller kan saken som regel avsluttes.

Dersom undersøkelser av grunnen er pålagt av forurensningsmyndigheten, skal du uansett resultat, sende sluttrapporten til vurdering til myndigheten, med mindre annet er avtalt med dem. Forurensningsmyndigheten vil vurdere om saken kan avsluttes.

Dersom det er en bygge- og gravesak etter forurensningsforskriftens kapittel 2, er undersøkelse av forurenset grunn direkte koblet til byggesaken. Rapport fra undersøkelsen skal sendes til forurensningsmyndigheten for vurdering selv om du ikke har påvist forurensning.

Saken kan som regel avsluttes dersom prøvetakingen er tilstrekkelig og tilfredsstiller ett eller flere av disse kravene:

 • grunnen er ikke forurenset, jamfør definisjonen i kapittel 2 i forurensningsforskriften
 • påvist forurensning i grunnen overskrider ikke tilstandsklassene satt for den bestemte arealbruken og det er ikke behov for tiltak mot forurensningen
 • det er ingen konflikt med miljømålene for området og det er ikke behov for å gjennomføre tiltak mot forurensningen

Dersom kriteriene for å avslutte saken ikke er oppfylt, må du vurdere behovet for:

 • supplerende prøvetaking
 • risikovurdering av mennesker helse, terrestrisk økosystem og beregning av spredning
 • å utarbeide en tiltaksplan og gjennomføre tiltak mot forurensningen

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid