Håndtere og disponere gravemasser

Forurensningsmyndigheten kan stille krav om hvordan ulike gravemasser som oppstår i et prosjekt skal håndteres og disponeres.

I forbindelse med en bygge- og gravesak eller en oppryddingssak, kan det oppstå ulike typer gravemasser, eksempelvis

  • forurensede jordmasser som overskrider områdets akseptkriterie/tilstandsklasse
  • forurensede jordmasser under akseptkriterie/tilstandsklasse for området
  • jord og stein som ikke er forurenset

Tiltaksplanen skal inneholde en plan for håndtering og disponering av gravemasser. Forurensningsmyndigheten kan i vedtak etter forurensningsloven eller godkjenning av en tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, stille krav om hvordan disse massene skal håndteres og disponeres.

Når forurenset grunn blir avfall

Når du har et overskudd av forurensede masser som skal fraktes ut av tiltaksområdet, klassifiseres massene som avfall og omfattes av avfallsregelverket.

I forurensningsforskriften kapittel 2 er det en særskilt bestemmelse som sier at forurenset jord som ikke brukes på tiltaksområdet i bygge- og gravesaker må leveres til et lovlig deponi eller behandlingsanlegg for avfall.

Deponikategoriene er deponier for inert, ordinært og farlig avfall. Når forurensede masser leveres til deponi, må avfallsprodusent sørge for at massene (avfallet) er basiskarakterisert i tråd med kravene i avfallsforskriften kapittel 9 og 11 slik at det deponeres i riktig kategori.

Dersom du håndterer syredannende bergarter med forhøyet innhold av uran, må du også vurdere om overskuddsmassene må klassifiseres og deponeres som radioaktivt avfall. I slike tilfeller skal Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kobles på. DSA er tilsyns- og forurensningsmyndighet på blant annet strålevern, radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.

Overskudd av jord og stein som ikke er forurenset

Ikke forurenset jord og stein som er i overskudd, regnes som avfall etter § 27 i forurensningsloven, med mindre det er sikkert at massene vil utnyttes som byggeråstoff eller fyllmasser i et annet prosjekt, og dette er planlagt før massene tas ut. § 32 i forurensningsloven setter rammer for hvordan slike jord- og steinmasser skal håndteres.

Fremmede arter

Det er krav til aktsomhet dersom tiltaksarbeidene kan medføre spredning av fremmede arter i miljøet.

Ved oppgraving, transportdeponering av jord eller ved tilførsel av ikke-forurenset jord fra andre områder, må du vurdere om det kan være fremmede arter til stede. Anbefalt håndtering av løsmasser med fremmede arter er beskrevet her:

Mellomlagre forurensede masser

Det kan bli behov for å mellomlagre forurensede masser i forbindelse med et tiltak i forurenset grunn. Dette skal du beskrive i tiltaksplanen.

Mellomlagringen skal ikke føre til spredning av forurensning eller spredning av fremmede arter.

Mellomlagring inne på tiltaksområdet krever ingen egen tillatelse. Forurensningsmyndigheten kan stille krav til mellomlagringen i pålegg/tillatelse til oppryddingstiltak etter § 11. I bygge- og gravesaker kan kommunen stille vilkår til mellomlagringen i tilbakemelding på/vurdering av tiltaksplanen.

Mellomlagring utenfor tiltaksområdet krever som hovedregel en egen tillatelse fra statsforvalteren etter forurensningsloven § 11.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid