Tiltaksplan

Før tiltak mot forurensning kan settes i gang, skal du utarbeide en plan med foreslåtte tiltak og hvordan de kan gjennomføres.

Du skal utarbeide en tiltaksplan dersom du skal bygge eller gjennomføre andre planlagte terrenginngrep i grunn som er forurenset, der saken behandles etter kapittel 2 i forurensningsforskriften. Du skal også utarbeide en tiltaksplan i forbindelse med oppryddingstiltak i forurenset grunn, der saken behandles etter forurensningsloven.

Hovedmålet med en tiltaksplan er å beskrive hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre at helse- og miljøfarlige stoffer i grunnen ikke medfører risiko for mennesker eller miljø etter at tiltaket er gjennomført. Dette vil som oftest være definert av tilstandsklasser eller stedsspesifikke akseptkriterier.

I tillegg skal tiltaksplanen beskrive hvordan tiltaket kan gjennomføres for å minimere spredning av forurensning eller fare for helse eller miljø i anleggsfasen. Dette fordi det å grave i forurenset grunn i seg selv også kan føre til fare for spredning av forurensning.

 • en beskrivelse av området, det vil si grunnforhold, berggrunn, naturmangfold (rødlistede arter, fremmede arter, vernede/prioriterte områder), resipient. Denne informasjonen har du som regel fra undersøkelsen av forurenset grunn.
 • prosjektets stedsspesifikke miljømål og tiltaksmål, sett opp mot arealbruk.
 • en oppsummering av undersøkelser av forurensning i grunnen som er foretatt på lokaliteten, en beskrivelse av forurensningssituasjonen og forslag til akseptkriterier for området
 • dersom du har beregnet stedsspesifikke akseptkriterier (for eksempel ved bruk av beregningsverktøyene for human helse og/eller spredning), må du gjøre rede for og begrunne hvilke hensyn du har lagt til grunn og hvilke parametere du har endret i beregningsverktøyene
 • foreslåtte tiltaksområder, inkludert prøvepunkter vist i kart
 • oversikt over områder med behov for (ytterligere) prøvetaking i tiltaksfasen, for eksempel avgrensing av forurensning eller forurensning under bygg, kabler eller lignende som fjernes i forbindelse med tiltak
 • beskrivelse av hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppfylle miljømål og akseptkriterier. Du må vurdere alternative tiltak mot hverandre og begrunne valg av tiltak. Informasjon som areal, gravedybder, volumer og tidsplan skal beskrives.
 • plan for håndtering og disponering av masser
 • håndtering av vann i tiltaksfasen
 • vurdering av risiko for spredning av forurensning under arbeidet som følge av terrenginngrep eller andre tiltak
 • beskrivelse av kontroll og overvåking under tiltak, dersom det er behov for dette
 • HMS i tiltaksfasen, for de som skal utføre og kontrollere tiltaksarbeidene

 

I saker som behandles etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, kan tiltak gjennomføres etter at tiltaksplanen er vurdert og godkjent av kommunen.

I saker som behandles etter forurensningsloven, vil forurensningsmyndigheten på bakgrunn av innsendte tiltaksplan kunne pålegge tiltak etter § 7 eller gi tillatelse eller avslag på søknad om tiltak etter § 11.

Forurensningsmyndigheten kan i alle de ulike typene saker, sette særskilte vilkår til hvordan tiltaket skal gjennomføres utover det som er beskrevet i tiltaksplanen.

Dersom forurensningsmyndigheten vurderer at tiltaksplanen er mangelfull, kan myndigheten be om en revidert tiltaksplan.

Forurensningsmyndigheten kan stille krav om at du skal bruke uavhengig foretak eller firma med relevant faglig kompetanse når du utarbeider tiltaksplan og gjennomfører tiltak i forurenset grunn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid