Vurdere tiltak

Du bruker opparbeidet kunnskap om lokaliteten og forurensningssituasjonen fra undersøkelsene og risikovurderingen til å vurdere tiltak.

Når du skal vurdere om tiltak mot forurensning i grunnen er nødvendig, må du inkludere all opparbeidet kunnskap om lokaliteten og forurensningssituasjonen fra undersøkelsene og risikovurderingen.

Forurensningssituasjonen må vurderes opp mot områdets arealbruk, miljømålene som er definert og akseptkriteriene fra risikovurderingen.

Dersom dagens forurensningssituasjon overskrider aktuelle akseptkriterier og/eller det er nødvendig å redusere spredning av forurensning, må du vurdere hvilke tiltak og tiltaksmetoder som er best egnet.

Du må også sette deg tiltaksmål som kobles opp mot de definerte miljømålene ved lokaliteten.

Tiltaksvurderinger, tiltaksmål og tiltaksmetoder eller -løsninger beskrives i detalj i en tiltaksplan som skal vurderes av forurensningsmyndigheten før tiltakene iverksettes. Tiltaksplan skal utarbeides av uavhengige fagfolk med relevant faglig kompetanse.

Veie ulike hensyn opp mot hverandre

Et oppryddingstiltak er basert på vurdering av risiko for mennesker og miljø, og spredning av helse- og miljøfarlige stoffer fra en lokalitet med forurenset grunn.

Målet med tiltaket skal være formulert i de stedsspesifikke miljømålene. Det er imidlertid andre hensyn som også kan påvirke tiltaksløsning og -gjennomføring.

Ulike hensyn må veies opp mot hverandre når du skal finne beste mulige tiltaksløsning for din lokalitet.

I noen tilfeller vil ulike hensyn være i konflikt med hverandre, for eksempel;

  • kulturminner der forurensning er påvist gjør det vanskelig å fjerne forurensningen
  • tekniske forhold som rør, kabler, bratte skrenter eller lignende gjør det vanskelig å komme til med maskiner
  • verdifull natur eller naturmangfold i området som kan påvirkes negativt av oppryddingstiltaket.

Ulike hensyn må vurderes og beskrives godt og du må begrunne valg av tiltak ut ifra disse forholdene. Beskrivelsen bør for eksempel inneholde omfang, tiltaksområder, tiltaksløsning og -metoder eller utstyr.

Figuren viser eksempler på ulike hensyn og forhold som bør vurderes i forbindelse med tiltak.

Mer om ulike hensyn

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid