Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Gjenvinning av betongavfall

Betongavfall som oppfyller gitte krav, kan gjenvinnes uten tillatelse.

Dette er gjenvinning

Definisjonen på gjenvinning er at materialene må komme til nytte og erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Dette betyr at ren dumping av betongrester på egnede steder ikke er gjenvinning, selv om grunneier har gitt lov til dette.

Likeledes er det ikke gjenvinning dersom betongavfallet skal brukes til et formål som ellers ikke vil bli gjennomført med andre materialer. Slik gjenvinning krever at det søkes om tillatelse, og kan bare innvilges i særlige tilfeller hvis den omsøkte gjenvinningen innebærer en åpenbar samfunnsnytte.  

Gjenvinning av betongavfall uten tillatelse

Det forventes at innholdet av tungmetaller i vrakgods og betongslam fra produksjonen er under dagens normverdier for forurenset grunn.

Normverdier for forurenset grunn er angitt i kapittel 2 i forurensningsforskriften om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Utlekkingen av tungmetaller fra betongrester, knust betong og betongslam er lav og utgjør normalt ikke noen miljøfare ved lagring eller deponering.

Dersom kravene i § 33-13, andre ledd er oppfylt, kan derfor betongrestene gjenvinnes uten særskilt tillatelse.

Eksempler på gjenvinning kan være å erstatte pukk og lignende med betongrester ved etablering av veier, parkeringsplasser, støyvoller, eller rehabilitering/utfylling av terreng etter gravearbeider mv.

Dokumentasjon på grenseverdier

Grenseverdiene for tungmetaller vil trolig kunne overholdes for de fleste typene av herdete betongrester. Likevel må dette dokumenteres gjennom prøvetaking. Jevnlige stikkprøver av betongavfall kan være god dokumentasjon.

Konsentrasjonen av tungmetall i betongen er avhengig av sementtyper og mineralske tilsetninger. Jo høyere andel sement, jo høyere er konsentrasjonen av tungmetaller.

Konsentrasjonen kan også beregnes, forutsatt at man kjenner til sammensetningen i sementen og andelen av flyveaske.

Gjenvinning av betong fra andre produsenter

Mottak av betongrester fra andre produsenter kan tillates dersom restene er å anse som et produkt. Det betyr at de mottatte betongrestene er klare til bruk uten bearbeiding (knusing, sortering mv.) og har en tilstand som oppfyller kravene til gjenvinning i avfallsforskriften § 14a.

Bruk av restene kan da anses som gjenvinning på lik linje med rester fra egen produksjon.

Avfall som ikke kan gjenvinnes

Betongavfall som ikke oppfyller kravene i § 33-13, andre ledd kan ikke gjenvinnes og skal leveres til lovlig avfallsanlegg.

Med lovlig avfallsanlegg menes et avfallsmottak som har tillatelse etter forurensningsloven til å motta denne type avfall.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid