Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Håndtering av betongavfall

God og riktig håndtering av betongavfall vil hindre praksisen med ulovlig avhending av avfallet og øke graden av lovlig gjenvinning.

Lagring av betongavfall

Vi anser ikke at herdete betongrester utgjør en særlig miljørisiko. Betongavfall generelt skal lagres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.

Virksomheten har ansvar for at betongavfallet ikke brukes på en måte som bryter med kravene i forskriften. Ansvaret gjelder også når betongavfallet leveres til andre aktører for gjenvinning.

Det betyr at virksomheten har et selvstendig ansvar for å påse at avfallet ikke disponeres på en måte som bryter med krav gitt i, eller i samsvar med forurensningsloven.

Både betongvirksomheten og den som mottar avfallet er ansvarlig for å sikre at den videre håndteringen skjer etter kravene i forurensningsregelverket. Begge parter kan derfor holdes ansvarlig ved brudd på forurensningsforbudet ved gjenvinning av betongavfall.

Når virksomheten leverer betongavfall til et lovlig avfallsanlegg, som for eksempel et deponi med tillatelse etter forurensningsloven, skjer dette med befriende virkning. Det betyr at virksomheten ikke vil ha videre ansvar for dette avfallet når det er levert til lovlig avfallsanlegg.

Lagring av betongslam

Betongslam som definert i denne forskriften, er sedimentert suspendert stoff fra sedimentasjonsbasseng eller annen renseløsning hvor suspendert stoff fjernes fra prosessavløpsvannet.

Avrenningen fra dette slammet kan inneholde forhøyede konsentrasjoner av tungmetaller som vil være skadelig for resipienten. Løseligheten av tungmetaller kan også øke dersom slammet kommer i kontakt med surt miljø for eksempel jordmasser.

Det er derfor stilt krav om at betongslam skal lagres på tett dekke med drenering mot tilfredsstillende renseløsning.

Med tett dekke mener vi asfalt- eller betongdekke. Det er ikke et krav at dekket skal være ugjennomtrengelig.

Krav om avfallsplan

En avfallshåndteringsplan skal inneholde forslag til tiltak for å redusere miljøulemper ved lagring og håndtering av betongavfall. Det skal komme tydelig fram av planen hvilke tiltak virksomheten vurderer for å sikre at avfallslageret er fysisk stabilt og for å forebygge forurensning.

I tillegg skal planen også beskrive forslag til hvordan avfallet kan nyttiggjøres dersom dette er miljømessig fornuftig. Det vil si gjenvinnes for størst mulig materialutnyttelse og miljøgevinst.

  • Se også veiledning til § 33-13 om gjenvinning av betongavfall.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid