Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Måleprogram

Det er virksomhetens plikt å vise at de prøvene og beregningene de har utført er dekkende og dokumenterer at gitte krav overholdes.

Utforming av representativt måleprogram

Måleprogrammet skal være utformet slik at målingene gjenspeiler de faktiske utslippene fra virksomheten og være representative for normal drift.

Dette betyr at måleprogrammet, valg av tidspunkt, varighet og frekvens for målingene, må utformes med grunnlag i en grundig kartlegging av alle utslipp og variasjoner i disse over tid.

Det er virksomheten som skal få programmet utformet, og som må sannsynliggjøre at målingene/beregningene som utføres er representative for driften. Det er virksomhetens ansvar å finne gode løsninger på hvordan de kan innrette måleprogrammet på best mulig måte og begrunne valgte løsninger i internkontrollsystemet.

Hvor ofte skal prøvene tas?

Hvordan utslippene varierer og utslippets miljømessige betydning, er avgjørende for hvor ofte prøvene tas. Dersom utslippet har store sesongvariasjoner eller at prosessavløpsvannet slippes ut puljevis, skal måleprogrammet være innrettet for å fange opp disse variasjonene.

Dersom utslippet kan ha stort skadepotensial bør prøvene tas hyppigere, for eksempel dersom resipienten er sårbar. Prøven skal tas slik at alle forurensningskildene er med, samt at vannet ikke er tynnet ut i resipienten.

Hva betyr kvalitetssikring av målingene?

Kvalitetssikring av målingene betyr at det skal klart komme frem av måleprogrammet hvilke standarder som benyttes og at valgte laboratorier er akkreditert for de analysene som skal gjøres.

Det bør også legges opp til jevnlige ringtester og tredjepartskontroll av uavhengig konsulent.

Dersom virksomheten selv tar prøver, skal opplæring for dette dokumenteres i internkontrollen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid