Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Måling og beregning av utslipp til vann og støy

Måleparametere i virksomhetens måleprogram er stilt i tabellen i § 33-5 om grenseverdier for tungmetaller og suspendert stoff, og i § 33-8 om støy.

Måling av komponenter i utslipp til vann

Prøvetakingen skal tas i utslippspunktet der prosessavløpsvannet renner ut i resipienten, ikke i renseanlegget/resirkuleringsanlegget. Det er ikke et krav at pH skal måles kontinuerlig, men dette kan likevel være aktuelt dersom utslippet er mer eller mindre kontinuerlig og varierende.

Resultatene fra målingene skal dokumenteres (§ 33-15 om journalføring og dokumentasjon).

Siden bedriften har krav om å analysere for suspendert stoff, i tillegg til tungmetaller, stilles det krav om at analysene av tungmetaller skal gjøres på filtrerte prøver. Dermed skilles det mellom partikkelbudne og løste tungmetaller.

Det skal ikke analyseres for partikkelbundne tungmetaller i prosessavløpsvannet.

Hva menes med "andre stoffer av miljømessig betydning"?

Med "andre stoffer som kan ha miljømessig betydning" menes forurensninger fra andre kilder som ikke er spesifikt regulert med eget vilkår.

Eksempler kan være avrenning av oljerester, utslipp fra oljeutskiller, som kan ha miljømessig betydning, eller der virksomheten er samlokalisert med pukkverk. Avrenning fra pukkverk kan inneholde nitrogen fra sprengning.

Det kan derfor være aktuelt å inkludere nitrogen/ammoniakk i måleprogrammet dersom det er mistanke om at utslippet kan påvirke resipienten negativt. Det er en forutsetning at forurensningen fra andre kilder har en vesentlig påvirkning på resipienten.

  • Se også veiledning til § 33-6 om pH-verdi i utslipp av prosessavløpsvann og veiledning til § 33-3 om virksomheter som må ha særskilt tillatelse etter forurensningsloven.

Måling eller beregning av støy?

Kravet er at støy skal måles eller beregnes. Imidlertid er beregninger klart mer hensiktsmessig enn målinger. Spesielt dersom det er behov for å identifisere og rangere støykilder som grunnlag for gjennomføring av tiltak.

Det samme vil gjelde der det er nødvendig å vise støyens utbredelse i soner som viser hvilke områder som har støynivåer over og under støygrensene. For eksempel der kommunen planlegger å etablere boliger i nærheten av virksomheten.

Der virksomheten er lokalisert sammen med annen støyende virksomhet, kan en støyberegning bestemme virksomhetens bidrag til summen av støy fra området.

Støygrensene skal overholdes for mest støyutsatte nabo

Støy skal dokumenteres hos den mest støyutsatte nabo. Det er ikke nødvendigvis den nabo som ligger nærmest som er den mest støyutsatte.

Hvilke naboer som mottar mest støy fra virksomheten vil komme fram av et støysonekart. Kontrollmålinger ved mest utsatte nabo kan gjøres ved behov og dersom det er hensiktsmessig. Ofte vil støy fra annen aktivitet i nærheten forstyrre målingene og gi lite representative resultater.

Dersom det foretas målinger, skal disse gjøres i henhold til Miljødirektoratets veileder Måling av industristøy (M-290/2015).

Krav til dokumentasjon

Dersom virksomheten ikke har naboer som kan bli nevneverdig plaget av støy fra bedriften, er det ikke nødvendig å dokumentere støy av hensyn til ytre miljø.

Virksomheten må likevel kunne vise at de har gjort en vurdering av behovet for dokumentasjon av støy, i internkontrollen. Dokumentasjon på at støygrensene overholdes må også gjøres dersom virksomheten mottar klager på støy.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid