Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Krav om støygrenser

Støy kan være et problem som bør håndteres der det er naboer som kan få ulemper.

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing og lasting av råvarer og produkter.

Støy fra midlertidig bygge- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Støygrensene gjelder ikke for nabobebyggelse som er etablert etter at dette kapittelet trer i kraft.

Hvor gjelder støygrensene?

Støygrensene skal overholdes utendørs ved mest støyutsatte nabo (definert som nærmeste støyfølsomme bebyggelse, se definisjonen § 33-2 e).

Dersom virksomheten ikke har støyutsatte naboer, er det tilstrekkelig å dokumentere dette.

Hvilken støy er omfattet av grenseverdiene?

Med unntak av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og, gjelder grenseverdiene for all utendørsstøy fra virksomhetens bedriftsområde.

Med bedriftsområde menes det området hvor produksjonen og alle tilknyttede aktiviteter som lasting, lossing, intern transport, masselagring, verkstedsaktiviteter mv. foregår.

Eksempelvis omfattes støy fra lossing/lasting av råvarer og produkter til skip som ligger til kai ved virksomheten av støygrensene.

Hvor gjelder støygrensene ikke?

Støygrensene gjelder ikke støy fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte og midlertidig bygg- anleggsaktivitet på virksomhetens område. Det vil si oppføring/vedlikehold av bygninger, anleggelse av interne veier mv.

Dersom det bygges boliger eller annen støyfølsom bebyggelse inntil virksomhetens område, som kan bli støyutsatt, vil ikke grenseverdiene gjelde for disse nye naboene.

Hensynet bak denne bestemmelsen er at betongproduksjon som allerede er etablert, ikke skal få nye og strengere støygrenser ved at det kommer til naboer (se § 33-2 bokstav e) etter at virksomheten er igangsatt.

Der betongproduksjon etablererer seg i et område der det allerede finnes naboer, veier hensynet til allerede eksisterende naboer tyngre. Med dette vilkåret sikrer forskriften en viss forutsigbarhet for den som allerede er etablert, enten det er nabo eller betongproduksjon.

Plikt til støyreduksjon og dokumentasjon

Selv om grenseverdiene overholdes har virksomheten likevel en plikt til å redusere sin støy så langt som mulig, og hvordan virksomheten jobber med støyreduksjon skal dokumenteres i internkontrollsystemet (Se kapittel 3 om internkontroll).

  • Se også veiledning til Måling og beregning av utslipp.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid