Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Hvordan håndtere diffuse utslipp

Diffuse utslipp kan i mange tilfeller være av miljømessig betydning og for enkelte virksomheter kan de være store.

Hva er diffuse utslipp til luft?

Med diffuse utslipp til luft mener vi alle utslipp utenom eventuelle punktkilder. Eksempelvis forbrenningsanlegg eller støving fra kjøring, lagring og lasting/lossing av råvarer.

Der det er utslipp som kan føre til vesentlig forurensning eller fare for skade eller ulempe for miljøet, skal virksomheten sette i verk tiltak.

Hva er diffuse utslipp til vann?

Diffuse utslipp til vann kan for eksempel være avrenning av overvann, både det som ledes i rør og det som går rett til resipient.

For å ha kontroll på diffus avrenning fra området er det viktig at virksomheten har et bevisst forhold til hvordan deres utslipp påvirker resipienter i nærheten. Er det tegn på nedslamming, kan det tyde på at bedriften har for høye utslipp av suspendert stoff, og må gjøre tiltak for eksempel.

Dersom utslippet går i kommunalt overvannsnett, skal bedriften kjenne til om utslippet går til kommunalt renseanlegg eller direkte til resipient.

Tiltak og dokumentasjon

Gjennom internkontrollen skal det komme fram at virksomheten har vurdert diffuse utslipp, både til luft, vann og grunn, og beskrive hvilke tiltak som er vurdert eller eventuelt er satt i verk, for å begrense ulempene.

Enkle tiltak for å begrense diffuse utslipp kan for eksempel være å dekke til utendørslagring av sand, grus, tørt slam mv., spyling av biler før utkjøring, anlegge tett dekke med oppsamling av overvann lede overvann og annen avrenning til fordrøyningskummer eller sedimentasjonsanlegg.

Vurderte og iverksatte tiltak skal dokumenteres gjennom internkontrollen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid