Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Krav om meldeplikt for nye og eksisterende virksomheter

Meldeplikten gjelder for nye virksomheter og for alle anlegg som var i drift før ikrafttredelse av forskriften.

Plikt til å sende inn informasjon

Meldeplikten gjelder for nye virksomheter og for alle anlegg som var i drift før ikrafttredelse av forskriften. Statsforvalteren kan innhente de samme opplysningene gjennom tilsyn, brevkontroll og pålegg etter forurensningsloven § 49 der de mener det er behov.

Virksomheter som ikke sender inn melding før oppstart, driver ulovlig.

Statsforvalteren kan iverksette sanksjoner etter forurensningsforskriften kapittel 41, for eksempel tvangsmulkt eller driftsstans med mer inntil bedriften kan dokumentere at de etterlever forskriftens vilkår eller søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Meldepliktig informasjon

Med "andre opplysninger som kan være relevante" menes opplysninger som er av betydning for forurensningssituasjonen, for eksempel plassering i  forhold til  resipienten, nye/endrede transportveier med mer.

Dersom statsforvalteren mener det er nødvendig, kan bedriften måtte oppgi ytterligere opplysninger (forurensningsloven § 49).

Statsforvalteren kan også pålegge virksomheten å gjennomføre undersøkelser eller tiltak for å skaffe nødvendig informasjon (forurensningsloven §§ 7 og 51).

Om taushetsbelagte opplysninger 

I bestemmelsen legges det opp til at virksomheten melder fra om forhold som har betydning for forurensningspotensialet, herunder virksomhetens størrelse og produksjonsforhold, plassering, resipient og så videre.

Formålet med meldeplikten er å gi tilstrekkelig innsikt i forurensningspotensialet og å gi forurensningsmyndigheten adgang til å kunne føre tilsyn med virksomhetene. Statsforvalteren trenger innsikt i et anslag på kapasitet og ramme for virksomheten, men ikke nøyaktige produksjonstall.

Enkelte opplysninger fra betongprodusentene kan være omfattet av lovbestemt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2, og derfor skal unntas offentlighet, jf. offentleglova § 13 første ledd. Innsynskrav må vurderes konkret og selvstendig av statsforvalteren, se offentleglova § 29 første ledd. 

Dokumentasjon på planstatus

Statsforvalteren kan ikke godkjenne oppstart av virksomhet dersom virksomheten er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven (forurensningsloven § 11 fjerde ledd).

Med endelige planer menes rettslig bindende planer som er formelt vedtatt av planmyndigheten, som arealdelen av kommuneplanen, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Hvis virksomheten vil være i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven, må bedriften innhente samtykke fra kommunen. Med samtykke menes at det må foretas enten en formell dispensasjonsendring av planen eller en vedtatt planendring, før virksomheten kan starte opp.

Et slikt samtykke fra planmyndigheten er ikke et forhåndsløfte om at en slik dispensasjon eller planendring vil komme senere.

Endringer i driften det skal meldes fra om er for eksempel produksjonsøkning, mottak og lagring av masser, utvidet driftstid, utvidelse av anleggsområdet, nedleggelse eller andre endringer som kan ha miljømessig betydning for omgivelsene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid