Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Krav til utslipp av prosessavløpsvann

Virksomheten skal redusere sine utslipp og samtidig øke graden av gjenbruk av vann, og de må skaffe seg informasjon om resipienten

Kontroll på vannforbruket

Reduksjon av vannforbruket gjennom resirkulering er et miljøtiltak i seg selv, men vil også kunne redusere utslipp av tungmetaller og suspendert stoff.

Bedriften må dokumenterer sitt vannforbruk i kubikk per år.

  • Se også veiledning til § 33-15 om journalføring og dokumentasjon

Hvordan overholde krav om utslipp av prosessavløpsvann?

Kravet om at utslippet ikke skal medføre skade eller negativ påvirkning, kan være vanskelig å overholde dersom man ikke har nok informasjon om resipienten.

Særlig sårbare resipienter har liten kapasitet til å omsette forurensende utslipp, og det kan være fare for at viktige naturverdier blir skadet eller går tapt.

Det følger derfor naturlig av kravet at virksomheten skaffer seg kunnskap om resipienten og gjør en risikovurdering av sitt utslipp. Risikovurdering av driften følger også av internkontrollforskriften.

Hvordan vurdere miljøtilstanden?

Virksomhetene må kjenne til miljøtilstanden i sin resipient/resipienter for å kunne tilpasse renseløsning og måleprogram.

Det finnes flere verktøy tilgjengelig for å finne informasjon om miljøtilstand, vannkvalitet, sårbart dyre- og planteliv i relevant resipient.

Blant annet følgende kartløsninger:

  • Naturbase.no
  • Miljostatus.no
  • Vann-nett.no

Kartløsningen i Naturbase kan du søke opp virksomheten og deretter velge kartlag som viser ulike naturverdier i området.

Informasjonen om vannforekomsten på Vann-nett.no er nyttig for å vurdere risiko for skade eller negativ påvirkning fra virksomhetens utslipp.

I Vann-nett ligger det informasjon om tilstandsklassen (svært god, god moderat, dårlig, eller svært dårlig), hvorfor den er klassifisert, hvilke forurensninger som påvirker og hvilke tiltak som eventuelt er planlagt eller iverksatt.

Det finnes også informasjon om målestasjoner og måleresultater.

Miljøstatus.no er en annen kartløsning som kan benyttes for å få mer kunnskap om kartlagte naturverdier og vannforekomster i området rundt virksomheten.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid