Veileder til avfallsforskriften kapittel 10

Anlegg omfattet av Bat-konklusjoner (Bat-anlegg)

I del X er det fastsatt utslippsgrenser og krav til målinger for virksomheter omfattet av Bat-konklusjonene for avfallsforbrenning (Bat-anlegg).

Hvilke anlegg det gjelder framgår av § 10-34. Kravene gjelder i tillegg til de øvrige kravene i kapittel 10.

Kravene gjelder fra 3. desember 2023 (§ 10-40).

Bestemmelsene gjelder avfallsforbrenningsanlegg med kapasitet til å sluttbehandle eller gjenvinne over 3 tonn ordinært avfall per time eller over 10 tonn farlig avfall per døgn, og visse samforbrenningsanlegg med samme kapasitetsgrense.

Samforbrenningsanlegg som forbrenner over denne kapasitetsgrensen er omfattet dersom hovedformålet for anlegget er energiproduksjon, og anlegget enten kun forbrenner avfall (med noen unntak), 40 prosent av varmen kommer fra farlig avfall eller anlegget forbrenner blandet husholdningsavfall eller husholdningsliknede avfall.

Del X har dermed et snevrere virkeområde enn de øvrige delene av kapittel 10 og gjelder færre anlegg.

Ved vurdering av om del X gjelder er det samlet kapasitet (mengde avfall per tid) for alle forbrenningslinjer ved anlegget som skal legges til grunn.

Unntak fra utslippsgrenser

Adgangen til å gi unntak fra utslippsgrensene som er fastsatt basert på Bat-AEL i Bat-konklusjonene er svært begrenset, og som hovedregel gis det ikke varige unntak.

Virksomhetene skal begrense forurensningen sin mest mulig ved hjelp av de beste tilgjengelige teknikker. Det kan i det enkelte tilfellet likevel være forhold ved anlegget eller virksomhetens plassering som gjør at utslippsgrensene ikke kan nås uten at det må anses å være uforholdsmessig kostbart.

Det er åpning for å gjøre unntak fra utslippsgrensene i del X, dersom vilkårene i forurensningsforskriften § 36-15 fjerde ledd er oppfylt. 

Utgangspunktet for vurderingen av om det kan være aktuelt å gi unntak, er om utslippsgrensene vil gi uforholdsmessig store omkostninger sett opp mot miljøfordelene.

I tillegg må dette skyldes

  • anleggets geografiske plassering og lokale miljøforhold eller
  • tekniske forhold ved anlegget

Ved et eventuelt unntak fra utslippsgrenser kan det være behov for å fastsette andre vilkår i tillatelsen til virksomheten.

Midlertidig dispensasjon for utprøving av ny teknikk

Det kan gis midlertidig dispensasjon for utprøving av ny teknikk. Dette følger av forurensningsforskriften § 36-14.

Forurensningsmyndigheten kan sette vilkår i tillatelsen som avviker fra utslippsgrensene i del X for utprøving av ny teknikk i inntil ni måneder, og under forutsetning av at bruken av den nye teknikken ved utløpet av dispensasjonsperioden enten opphører eller fører til utslippsnivåer som minst svarer til utslippsnivåene som oppnås ved bruk av den beste tilgjengelige teknikk.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid