Veileder til avfallsforskriften kapittel 10

Drift av anlegget og kontroll av driften

Kapittel 10 har krav til drift av anlegget, og overvåking og kontroll med driften.

Forbrenningsbetingelser, prosessovervåking og kontroll

Det er viktig at anleggene har god kontroll på betingelsene som påvirker utslipp, herunder kontroll og styring av forbrenningsbetingelsene. For noen utslippsparametere er det relativt lav frekvens på utslippsmålinger, og kontroll med driftsbetingelsene er desto viktigere for å sikre mot perioder med forhøyede utslipp.

Krav til temperatur, oppholdstid, støttebrenner og innmating av avfall framgår av § 10-7 og vedlegg IX. Forbrenningsanlegget skal utformes, bygges og drives slik at det overholder kravene.

Det er strengere krav til temperatur i forbrenningsgassene dersom anlegget forbrenner farlig avfall og/eller smittefarlig avfall som inneholder mer enn 1 prosent halogenerte organiske forbindelser, uttrykt som klor (vedlegg IX punkt 1). Temperaturen skal da økes til minst 1100 grader Celsius (°C) i forbrenningsgassene i minst 2 sekunder.

Grensen på 1 prosent halogenerte organiske forbindelser (uttrykt som klor) gjelder til enhver tid for hver fraksjon av avfall som anlegget behandler, og er ikke et gjennomsnitt for avfall som behandles ved anlegget. Kravet er satt fordi det kreves høy temperatur for å destruere slike forbindelser.

Hver linje i et avfallsforbrenningsanlegg skal være utstyrt med minst én støttebrenner (vedlegg IX punkt 2). Støttebrenneren skal slås på automatisk hvis temperaturen i forbrenningsgassene, etter siste innblåsing av forbrenningsluft, synker under henholdsvis 850 °C eller 1100 °C (avhengig av temperaturkravet som gjelder anlegget, se avsnittet over).

Støttebrenneren skal også benyttes ved opp- og nedkjøring av avfallsforbrenningsanlegget, så lenge det finnes uforbrent avfall i forbrenningskammeret.

I henhold til vedlegg IX punkt 3 må forbrenningsanlegget ha et system som forhindrer innmating av avfall i følgende situasjoner:

  • når temperaturen synker under kravet til temperatur i forbrenningsgassene som gjelder for anlegget, enten ved nedkjøring eller av andre årsaker
  • ved oppkjøring før temperaturen i forbrenningsgassene har nådd kravet til temperatur
  • når de kontinuerlige målingene viser at fastsatte utslippsgrenser overskrides som følge av forstyrrelser eller svikt i renseanlegg.

Krav til prosessovervåking og -kontroll er gitt i § 10-20.

Forbrenningsanlegg skal være utstyrt med måleutstyr som overvåker drifts- og kontrollparametere som er relevante for forbrenningsprosessen.

Oksygenkonsentrasjon, trykk, temperatur og vanndampinnhold i røykgassen skal måles kontinuerlig. Det skal også utføres kontinuerlig måling av temperatur etter siste innblåsing av forbrenningsluft. Temperaturen skal måles nær forbrenningskammerets innervegg. Temperaturen kan måles på et annet representativt punkt i forbrenningskammeret dersom forurensningsmyndigheten har gitt tillatelse til det.

Når det gjelder forbrenning av farlig avfall, må virksomheten ha kontroll med at krav i tillatelsen til mengder av ulike typer avfall som kan behandles og avfallsmengde per time for avfallet overholdes. I tillatelsen kan det være stilt krav til maksimal innblandingsprosent for farlig avfall for å sikre tilstrekkelig god forbrenning og destruksjon av farlige stoffer.

Den maksimale innblandingsprosenten gjelder til enhver tid, og er ikke et gjennomsnitt over tid. Hvis det er stilt krav til maksimal innblandingsprosent, må denne kontrolleres for å sikre tilstrekkelig lav innblanding av farlig avfall i det øvrige avfallet. System for dette må inngå i virksomhetens internkontroll.

Forbrenningsrester

Virksomheten skal begrense mengden forbrenningsrester i størst mulig grad, og innholdet av skadelige stoffer i forbrenningsrestene skal begrenses mest mulig. Slagg og bunnaske skal ha et innhold av TOC på mindre enn 3 prosent eller et glødetap på mindre enn 5 prosent av materialets tørrvekt.

Forskriften har også krav til håndtering av forbrenningsrestene, herunder testing for å bestemme fysiske og kjemiske egenskaper og forurensningspotensial.

Forbrenning av farlig avfall kan påvirke sammensetningen av bunnasken fra forbrenningsanlegget. Dette gjelder blant annet der avfallet inneholder tungmetaller, for eksempel CCA-impregnert trevirke. Det er viktig at dette tas i betraktning ved testing og videre håndtering.

Mengde og innhold av uforbrent materiale (TOC eller glødetap) i forbrenningsrestene skal måles minst hver tredje måned.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid