Veileder til avfallsforskriften kapittel 10

Utslipp til luft

I forskriften er det fastsatt utslippsgrenser, krav til målinger og krav til beregning av skorsteinshøyde.

Forskriften har to sett grenseverdier. Utslippsgrensene i § 10-15 gjelder alle anlegg, mens utslippsgrensene i § 10-35 gjelder i tillegg for anlegg omfattet av Bat-konklusjoner for forbrenning av avfall (Bat-anlegg).

Noen anlegg må med andre ord overholde to sett utslippsgrenser.

Utslippsgrensene i § 10-35 er strengere enn utslippsgrensene i § 10-15, og skal overholdes under normale driftsforhold. For stoffer som overvåkes ved kontinuerlig måling, er det i § 10-35 bare fastsatt utslippsgrenser angitt som døgnmiddel.

Utslippsgrensene i § 10-15 må overholdes så lenge anlegget er i ordinær drift, det vil si så snart det brennes avfall og så lenge det brennes avfall i ovnen. Ordinær drift inkluderer noen situasjoner som regnes for å være ikke-normale driftsforhold.

For "Bat-anlegg" vil utslippsgrensene for døgnmiddel i § 10-15 dermed i praksis slå inn under slike ikke-normale driftsforhold. I § 10-15 er det for avfallsforbrenningsanlegg også utslippsgrenser for halvtimesmiddel og timinuttersmiddel som gjelder ved ordinær drift.

Tabell 1 gir oversikt over hvilke utslippsgrenser som gjelder ved hhv. ordinær drift og normale driftsforhold, samt hvilke målinger som skal utføres.

Tabell 1: Utslippsgrenser ved henholdsvis ordinær drift og normale driftsforhold for ulike stoffer/parametere

Type måling

Midlingstid

Stoff/parameter

Utslipps-grenser

§ 10-15 (vedlegg V)

Utslipps-grenser

§ 10-35 (vedlegg XII)

Kontinuerlig

Døgnmiddel

Støv, HCl, HF, SO2, NOx, TOC, CO

Ordinær drift1

Normale driftsforhold 2

Hg, NH3

-

Normale driftsforhold

Halvtimesmiddel3

Støv, HCl, HF, SO2, NOx, TOC, CO

Ordinær drift

-

Timinuttersmiddel3

CO

Ordinær drift

-

Langtidsprøvetaking4

2-4 uker,

hver måned

PCDD/F+ dioksinlignende PCB

-

Normale driftsforhold

PCDD/F

-

Normale driftsforhold

Periodisk5

6-8 timer,

hver 6. måned

Hg

Ordinær drift

-

Sum tungmetaller, PCDD/F

Ordinær drift

Normale driftsforhold

PCDD/F+ dioksinlignende PCB5

-

Normale driftsforhold

 1 Ordinær drift: Omfatter normale driftsforhold og ikke-normale driftsforhold der forbrenning av avfall inngår

2 Normale driftsforhold: Som normale driftsforhold regnes ikke opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, plutselig driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig, forebyggende vedlikehold og tiltaksplikt er overholdt.

3 For CO skal enten utslippsgrensen for halvtimesmiddel eller for timinuttersmiddel overholdes

4 Langtidsprøvetaking er ikke nødvendig hvis det er påvist at utslippnivåene er stabile. Langtidsprøvetaking av dioksinlignende PCB er ikke nødvendig hvis utslippene er vist å være mindre enn 0,01 ng WHO-TEQ/Nm​3

5 Korttidsprøvetaking av dioksinlignende PCB er ikke nødvendig hvis utslippene er vist å være mindre enn 0,01 ng WHO-TEQ/Nm​3

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid