Veileder til avfallsforskriften kapittel 10

Utslippsgrenser som gjelder for alle anlegg

Anlegg skal utformes, bygges og drives på en slik måte at grenseverdiene i vedlegg II og V ikke overskrides.

Utslippsgrensene gjelder ved ordinær drift

Utslippsgrensene gjelder ved ordinær drift – dvs. når det brennes avfall.

Ordinær drift er definert som "enhver driftsprosess ved et forbrenningsanlegg, inkludert innkjøring av anlegget der forbrenning av avfall inngår" (§ 10-3 h).

Opp- og nedkjøring av anlegget, så lenge det ikke forbrennes avfall, regnes ikke som ordinær drift.

Avfallsforbrenningsanlegg

Grenseverdiene for utslipp til luft fra avfallsforbrenningsanlegg framgår av vedlegg V.

Grenseverdiene gjelder for angitte midlingstider.

Krav til målinger er gitt i § 10-21, og krav standardisering og beregninger av middelverdier i § 10-22 og vedlegg X.  Se mer om dette under målinger av utslipp til luft.

Av § 10-23 framgår det når utslippsgrensene anses som overholdt.

Totalt støv, TOC, HCl, HF, SO2, NOx (vedlegg V a og b)

Døgnmiddelverdier: Alle døgnmiddelverdier skal overholde utslippsgrensene.

Halvtimesmiddelverdier: Enten må alle halvtimesmiddelverdiene for et stoff overholde utslippsgrensen angitt i kolonne A, eller minst 97% av halvtimesmiddelverdiene for stoffet overholde grensen angitt i kolonne B over en løpende ettårsperiode. Bestemmelsen betyr at man til enhver tid må vurdere alle halvtimesmiddelverdiene ett år bakover.

Begge grensene for halvtimesmidler må være overskredet før man anser at utslippsgrensen er overskredet for det aktuelle stoffet.

Tungmetaller og dioksiner: (vedlegg V c)

Middelverdier over en prøvetakingsperiode på 6-8 timer: Alle middelverdier skal overholde utslippsgrensene.

Dioksiner består av de to stoffgruppene polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF), som har henholdsvis 75 og 135 kongenere. Utslippsgrensen for dioksiner tar hensyn til toksisitet for de enkelte dioksinene og furanene ved bruk av "toksiske ekvivalentfaktorer", og er angitt som toksiske ekvivalenter (TE) i ng/Nm3.

Den totale konsentrasjonen av dioksiner skal bestemmes ved bruk av ekvivalentfaktorene angitt i vedlegg I. Målte utslippskonsentrasjoner av de angitte dioksinene og furanene multipliseres med tilhørende ekvivalentfaktorer før de summeres. Ekvivalentfaktorene angitt i vedlegg I tilsvarer ekvivalentfaktorene ved beregning av I-TEQ (Internasjonal toksisitetsekvivalent iht. NATO-systemet).

CO (vedlegg V d)

Døgnmiddelverdi: Minst 97% av døgnmiddelverdiene må overholde utslippsgrensen over en løpende ettårsperiode.

Halvtimesmiddelverdi og timinuttersmiddelverdi CO: Enten må alle halvtimesmiddelverdiene overholde halvtimesmiddelgrensen, eller minst 95% av timinuttersmiddelverdier over en løpende 24-timpersperiode overholde grensen for timinuttersmiddel.

Samforbrenningsanlegg

Grenseverdiene for utslipp til luft fra samforbrenningsanlegg framgår som hovedregel av vedlegg II. Men samforbrenningsanlegg skal i følgende tilfeller i stedet overholde utslippsgrensene for avfallsforbrenningsanlegg i vedlegg V:

  • dersom innfyrt effekt fra forbrenning av farlig og/eller smittefarlig avfall samlet sett utgjør mer enn 40 prosent av den totale innfyrte effekt ved anlegget (§ 10-15 andre ledd)
  • dersom anlegget forbrenner husholdningsavfall eller husholdningslignende avfall (§ 10-2 fjerde ledd)

Utslippsgrenser for samforbrenningsanlegg skal dekke de samme utslippsparameterne som for avfallsforbrenningsanlegg. For samforbrenningsanlegg er det i forskriften gitt utslippsgrenser for støv, NOx, SO2, TOC, HCl og HF kun som døgnmiddelverdier, og ikke som halvtimesmidler.

For tungmetaller og dioksiner oppgis utslippsgrensene som middelverdier over 4-8 timer eller 6-8 timer.

Dersom det er angitt en total utslippsgrenseverdi (C) i vedlegg II punkt 1 til 3, skal denne benyttes. Dersom det ikke er angitt en total utslippsgrenseverdi, skal den beregnes ut fra formelen i vedlegg II.

Det skal beregnes en vektet utslippsgrense basert på utslippsgrenseverdi for avfallsforbrenning (vedlegg V), utslippsgrenseverdi for prosessen ved anlegget, og volum røykgass fra henholdsvis forbrenning av avfall og fra prosessen i anlegget (inkludert forbrenning av ordinært brensel, men uten forbrenning av avfall).

Utslippsgrensene angitt som døgnmiddelverdier skal overholdes over enhver periode av 24 timers varighet (flytende middelverdier). Ved måling av utslipp er det kun behov for halvtimes- og timinuttersmiddelverdier for beregning av døgnmiddelverdiene.

Sementovner som samforbrenner avfall

I vedlegg II punkt 1 er det angitt spesielle bestemmelser for sementovner. Det er fastsatt totale utslippsgrenseverdier (C) for

  • totalt støv, TOC, HCl, HF, SO2, NOx (døgnmiddel)
  • tungmetaller (middelverdier over en prøvetakingsperiode på 4-8 timer)
  • dioksiner (middelverdier over en prøvetakingsperiode på 6-8 timer)

I og med at det er fastsatt totale utslippsgrenser for alle parametere, skal det ikke beregnes egne utslippsgrenser.

Utslippsgrense for CO kan fastsettes av forurensningsmyndigheten.

Fyringsanlegg som samforbrenner avfall

I vedlegg II punkt 2 er det angitt spesielle bestemmelser for fyringsanlegg som samforbrenner avfall.

Totale utslippsgrenser for CO, SO2, NOx, støv, TOC, HCl og HF skal beregnes i henhold til  formel.

Utslippsgrenser for prosess-delen (Cprosess) framgår av 2.1 for enkelte parametere og anlegg. Der det ikke er angitt i utslippsgrense for prosess-delen i 2.1, benyttes utslippsgrense fastsatt i forskrift eller tillatelse for den aktuelle anleggstypen ved forbrenning av ordinært brensel.

Dersom slikt regelverk eller utslippsgrense ikke finnes, skal den reelle utslippskonsentrasjonen i røykgassen benyttes. For avfall benyttes utslippsgrensene i vedlegg V (Cavfall).

Forurensningsforskriften kapittel 27 gjelder forbrenningsanlegg med nominell tilført termisk effekt fra og med 1 MW og inntil 50 MW ved forbrenning av faste, flytende og gassformige brensler. Utslippsgrenser fra kapittel 27 benyttes for prosess-delen (Cprosess) dersom det er fastsatt for aktuelt brensel og anleggsstørrelse.

Det er fastsatt totale utslippsgrenser (C) for tungmetaller og dioksiner i 2.2 (middelverdier for en prøvetakingsperiode på 6-8 timer).

Samforbrenningsanlegg i andre industrisektorer

I vedlegg II punkt 3 er det angitt spesielle bestemmelser for industrisektorer som ikke er dekket under punkt 1 og 2.

Totale utslippsgrenser for CO, SO2, NOx støv, TOC, HCl og HF og sum Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mo+Ni+V skal beregnes i henhold til  formel.

For prosess-delen (Cprosess) benyttes utslippsgrense fastsatt i forskrift eller tillatelse for den aktuelle anleggstypen ved forbrenning av ordinært brensel.

Dersom slikt regelverk eller utslippsgrense ikke finnes, skal den reelle utslippskonsentrasjonen i røykgassen benyttes. For avfall benyttes utslippsgrensene i vedlegg V (Cavfall).

Det er fastsatt totale utslippsgrenser for Cd+TI, Hg og dioksiner i punkt 3.1 (middelverdier for en prøvetakingsperiode på 6-8 timer).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid